fbpx
Ι.Ι.Ε.Κ. | Κ.Ε.Κ | Κ.Δ.Α.Π

ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΡΧΕΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

(350ωρών)

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Το ΚΕΚ  ΛΥΔΙΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Επτάμηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Αρχές, Φιλοσοφία και Διδακτική
Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων / Adult education principles fundamentals,
values and teaching methodology»,

Διάρκειας 350 ωρών.
Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/06/2020
Λήξη μαθημάτων: 20/01/2021
Δίδακτρα:320 ΕΥΡΩ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν
να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να
ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό
περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη
φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων
των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια,
ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να
διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της
συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο
σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό
πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση των σύγχρονων
θεωριών μάθησης σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, οι καλές πρακτικές διδασκαλίας,
όπως έχουν διαμορφωθεί από τη διεθνή και ελληνική εμπειρία, o σχεδιασμός,
υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η κατάδειξη της σημασίας
της επαγγελματοποίησης του έργου του εκπαιδευτή ενηλίκων και ο σχεδιασμός της
μικροδιδασκαλίας.

ΔΕΞΙΟΤΗΣΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

Α) ΢ε επίπεδο Γνώσεων: Να κατανοήσουν βασικές έννοιες στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των
ενήλικων εκπαιδευομένων και του ρόλου του εκπαιδευτή.
 Να αποκτήσουν γνώσεις στο σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας, των εργαλείων
και εποπτικών μέσων, καθώς και των εκπαιδευτικών τεχνικών για το σχεδιασμό
διδακτικής ενότητας.

Β) Σε επίπεδο Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων:
 Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της ιδιαιτερότητας της εκπαίδευσης σε
ενήλικες.
 Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μικροδιδασκαλία.
 Να αποκτήσουν δεξιότητες στην υιοθέτηση αποτελεσματικών μοντέλων
αξιολόγησης – microteaching.

Γ) Σε επίπεδο Στάσεων:
 Να αποκτήσουν κουλτούρα αυτο-βελτίωσης μέσω της παρακολούθησης των
εξελίξεων ενός ραγδαία αναπτυσσόμενου τομέα (Εκπαίδευση Ενηλίκων).
 Να αποκτήσουν κουλτούρα συνεργασίας και ισότιμης αντιμετώπισης του
«διαφορετικού».

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από επτά (7) διδακτικές
μηνιαίες ενότητες. Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή
διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία
δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των
διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα
τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το
προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

ΜΟΡΙΟΔΟTΗΣΕΙΣ
Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες
Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 350 ωρών πιστώνει 17,5
ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).
Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν
από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:
• Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.
• Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.
• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη
γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.
Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής
αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

ΕΝΟTΗTΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα 1
Τίτλος: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων- Τα χαρακτηριστικά και οι προσδοκίες των Ενηλίκων Εκπαιδευομένων- Διεύρυνση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων.
Περιγραφή
Σκιαγραφώντας το προφίλ των εκπαιδευομένων τους, οι εκπαιδευτές είναι σε θέση να
αντιληφθούν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καλύτερα το πρόγραμμα στο οποίο
καλούνται να διδάξουν. Επομένως στην ενότητα αυτή, αφού γίνει αναφορά στον όρο
ενηλικίωση και ενηλικιότητα, θα γίνει μία σύντομη αναφορά στη συνειδητή και
ασυνείδητη διεργασία διαμόρφωσης προφίλ εκπαιδευομένων.
Έπειτα, θα αναλυθούν παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση, όπως η ηλικία και
αντίληψη για το χρόνο, οι φάσεις της ανθρώπινης ζωής, παράγοντες φύλου και
κοινωνικής τάξης, οι «περίοδοι κρίσεων» της ανθρώπινης ζωής. ΢τη συνέχεια θα
αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και θα
συγκριθούν με αυτά των ανηλίκων. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους μηχανισμούς
άμυνας και παραίτησης, καθώς και στα εμπόδια μάθησης. Οι προϋποθέσεις
αποτελεσματικής μάθησης προκειμένου να επωφελούνται οι εκπαιδευόμενοι είναι η
επόμενη ενότητα που θα αναλυθεί, καθώς και τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων
(ευάλωτων) ομάδων, όπως αυτές των Ρομά, παλιννοστούντων, μουσουλμάνων,
φυλακισμένων, ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ατόμων τρίτης (ώριμης)
ηλικίας.
Το επόμενο κομμάτι της τρίτης θεματικής ενότητας έχει να κάνει με τη διερεύνηση των
εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι φάσεις του
μοντέλου διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών κατά Witkin και Altsculd (1995) και
οι άξονες πάνω στους οποίους θα ανιχνευτούν οι ανάγκες (π.χ. ανάλυση ατόμου,
περιβάλλοντος οργανισμού υλοποίησης προγράμματος). ΢τη συνέχεια προτείνονται
βήματα για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών και διατυπώνονται οι σκοποί και οι
στόχοι ενός προγράμματος με βάση τα προαναφερόμενα.
Οι βασικές έννοιες και τα είδη των αναπτυξιακών διαταραχών, τα χαρακτηριστικά της
διαταραχής του αυτιστικού φάσματος, καθώς και η ανάλυση του εξατομικευμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος, που καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών με ΔΑΥ
συνιστούν το βασικό αντικείμενο μελέτης της παρούσας ενότητας.

Διδακτική Ενότητα 2
Τίτλος: H Σημασία της Πρώτης Συνάντησης- Τεχνικές Γνωριμίας- Σύναψη Μαθησιακού Συμβολαίου- Φύλο και Διαπολιτισμικότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Περιγραφή
Στη δεύτερη ενότητα θα αναλυθεί η σημασία της πρώτης συνάντησης, οι στόχοι καθώς
και τα προσδοκώμενα/αναμενόμενα αποτελέσματά της. ΢τη συνέχεια θα γίνει αναφορά
σε ενεργητικές τεχνικές εναρκτήριας συνάντησης που αποσκοπούν στην οικοδόμηση
πνεύματος ομάδας και αλληλεγγύης, αφού συζητηθεί η σημασία του συγκινησιακού
κλίματος στην αποτελεσματικότητα της μάθησης. Επιπλέον, θα γίνει λόγος για κάποιες
βασικές τεχνικές και άλλες εναλλακτικές (π.χ. μέσα-έξω κύκλος) καθώς και ο
συνδυασμός αυτών. Θα επισημανθούν επίσης οι παράγοντες που λαμβάνονται
υπόψη στην επιλογή των τεχνικών αυτών. Επιπλέον θα γίνει αναφορά στην περίπτωση,
όπου η πρώτη συνάντηση εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων γίνεται στα μέσα ενός
προγράμματος (όταν στο πρόγραμμα υπάρχουν και άλλοι εκπαιδευτές).
Η ενότητα που ακολουθεί έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του μαθησιακού
συμβολαίου και τα συμβαλλόμενα μέρη στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς αυτά
αφενός εμπλέκονται ενεργά στη διαμόρφωση του συμβολαίου, αφετέρου αποτελούν
σημαντικές παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας που μπορεί να θέσουν
περιορισμούς στον εκπαιδευτή.
Το φύλο και η διαπολιτισμικότητα είναι δύο χαρακτηριστικά που παίζουν σημαντικό
ρόλο στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Συγκεκριμένα, θα γίνει
αναφορά στις 8 βασικές δεξιότητες, κατά το Συμβούλιο της Ευρώπης και θα γίνει  αναφορά στις διαφορές ανδρών και γυναικών ως εκπαιδευόμενοι/-ες.

Θα συζητηθούν,
επίσης, η πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα και ο τρόπος που επηρεάζουν
την εκπαίδευση ενηλίκων.

Διδακτική Ενότητα 3
Τίτλος: O ρόλος του του Εκπαιδευτή Ενηλίκων.
Περιγραφή
Ο ρόλος του εκπαιδευτή παύει να είναι παραδοσιακός στο σύγχρονο συνεχώς
εναλλασσόμενο εκπαιδευτικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον και πλέον είναι
πολυδιάστατος. Αναλύονται οι φροντίδες του εκπαιδευτή ενηλίκων που πρέπει να
βασίζονται σε φυσικές διεργασίες και αναλύονται βασικά ζητήματα που πρέπει να
προσέξει κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο εκπαιδευτής ως μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας έχει πολλές διαστάσεις: αρχηγός
ομάδας, εκπαιδευτής, «κοινό», εναλλαγή ρόλων εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου. Οι
προσδοκίες από τον εκπαιδευτή καθώς και η αντιμετώπιση προβλημάτων στην
μαθησιακή διαδικασία είναι επίσης θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική διδασκαλία και αντιμετώπισή τους. Επομένως,
θα αναλυθούν προβλήματα που έχουν να κάνουν τόσο με μεμονωμένους
εκπαιδευόμενους, όσο και με προβλήματα που αφορούν ομάδες στην τάξη.
Επιπλέον, αναλύονται άλλοι σύγχρονοι ρόλοι του εκπαιδευτή ενηλίκων (π.χ.
συντονιστής, αξιολογητής, διευκολυντής, διαχειριστής, σχεδιαστής-προγραμματιστής,
κτλ.) στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας, που εναλλάσσονται ή και συνυπάρχουν
και μπορούν να επηρεάζουν το κλίμα της τάξης καθώς και τα μαθησιακά
αποτελέσματα.

Διδακτική Ενότητα 4
Τiτλος: Επαγγελματική ανάπτυξη και ευπαθών και κοινωνικών ομάδων.
Περιγραφή
Η τέταρτη διδακτική ενότητα αναφέρεται στην επαγγελματική εκπαίδευση ευπαθών
κοινωνικών ομάδων.Εστιάζει στη σχέση μεταξύ της παγκοσμιοποίησης και των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στην αρχή των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και στη
φιλοσοφία της διδακτικής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Διδακτική Ενότητα 5
Τίτλος: Eκπαίδευση ατόμων μέσης και τρίτης ηλικίας.
Περιγραφή
Στην πέμπτη διδακτική ενότητα, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων
μαθητών, τα κρίσιμα ζητήματα της εκπαίδευσής τους, οι δυσκολίες τους και
διατυπώνονται προτάσεις για την παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης στους
ηλικιωμένους.

Διδακτική Ενότητα 6
Τίτλος: Eκπαίδευση ενηλίκων για διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες- Ενήλικες με ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες.
Περιγραφή
Η έκτη διδακτική ενότητα αναφέρεται στην εκπαίδευση ενηλίκων για διαφορετικές
πολιτισμικές ομάδες: Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Διασαφηνίζεται η έννοια της
κουλτούρας, περιγράφεται η κατάλληλη διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων και
διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι μεταβαίνουμε από τον ενθοκεντρισμό στον
πλουραλισμό.

Επίσης, σε αυτή την ενότητα δίνεται έμφαση στους ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, γίνεται αναφορά στη διδακτική προσέγγιση των ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπτύσσονται οι τρόποι διδασκαλίας των ακόλουθων
πέντε κατηγοριών: άτομα με νοητική καθυστέρηση, άτομα με μειωμένη κινητικότητα,
άτομα με προβλήματα όρασης , άτομα με προβλήματα ακοής, άτομα με δυσλεξία και
τέλος διατυπώνονται γενικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα.

Διδακτική Ενότητα 7
Τίτλος: Πρακτική εξάσκηση με οργάνωση μικροδιδασκαλίας.
Περιγραφή
Οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να οργανώσουν την δομή μιας μικροδιδασκαλίας
βασισμένης στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι αρχές της μικροδιδασκαλίας θα
διευκρινιστούν με τη μελέτη ψηφιακού υλικού και συγκεκριμένων οδηγιών. Η μελέτη του
υλικού και η συγγραφή της παραπάνω άσκησης πιστώνει 50 διδακτικές ώρες.