Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης
Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου / Γνήσιο υπογραφής
Έκδοση εξουσιοδότησης
Ληξιαρχική πράξη γάμου/δήλωση γάμου στην εφορία
Πιστοποιητικό γέννησης
Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
Πληρωμές παράβολων
Ενεργοποίηση άυλης συνταγογράφησης
Εγγραφή σε προσωπικό ιατρό
Βεβαίωση εμβολιασμού covid 19
Εγγραφή στο νηπιαγωγείο (εποχιακό)
Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού