ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δεξιότητες τηλεργασίας για αύξηση της απασχόλησης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων» (600ωρών)

ΕΤΗΣΙΟ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Δεξιότητες τηλεργασίας για αύξηση της απασχόλησης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων» (600ωρών)

Το ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστημίο Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Δεξιότητες τηλεργασίας για αύξηση της
απασχόλησης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων/Embedding Teleworking skills to improve competitiveness for both workers and companies/organizations», διάρκειας 600 ωρών.

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων: 20/06/2020
Λήξη μαθημάτων: 20/06/2021
Δίδακτρα: 380 EYΡΩ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν
να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να
ανταπεξέλθουν  σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό
περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη
φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων
των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια,
ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να
διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της
συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο
σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό
πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι επιμορφούμενοι του προγράμματος «Δεξιότητες τηλεργασίας για αύξηση της
απασχόλησης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων» θα εμπλακούν σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι το οποίο αποσκοπεί στην
απόκτηση δεξιοτήτων για την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή πρακτικών
τηλεργασίας, σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Απευθύνεται σε
εργαζόμενους αλλά και επιχειρήσεις/οργανισμούς (τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από
τον δημόσιο τομέα) που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας,
βελτιώνοντας τις δεξιότητες και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.
Δίνεται έμφαση τόσο στις προσωπικές, όσο και στις ψηφιακές δεξιότητες των
εργαζομένων για την αποτελεσματική εφαρμογή πρακτικών τηλεργασίας. Αρχικά
αναλύονται οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή τηλεργασίας από τη μεριά των
εργαζομένων(επικοινωνία, αυτοπειθαρχία, κίνητρο, ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα,
αξιοπιστία, προσαρμοστικότητα), αλλά και από τη μεριά των επιχειρήσεων/
οργανισμών (διαμόρφωση «κουλτούρας τηλεργασίας», διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού).
Στη συνέχεια το πρόγραμμα εστιάζει σε βασικές ψηφιακές εφαρμογές για τηλεργασία,
όπως η διαχείριση αρχείων και φακέλων στο CLOUD, η εξ αποστάσεως επεξεργασία
εγγράφων και πινάκων με τρίτους μέσω του Office 365, ο διαμοιρασμός οθόνης
(ScreenShare), η χρήση Skype, Viber, zoom teams, meeting rooms, eclass, Webex.
Ακολούθως, πραγματοποιείται εξοικείωση των επιμορφούμενων με τη χρήση
πλατφορμών τηλεργασίας (freelancing platforms) και τηλεκπαίδευσης (MOOC
platforms) και αναλύεται ο τρόπος που μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση
της ανταγωνιστικότητας και των δεξιοτήτων. Επίσης, παρουσιάζονται δημοφιλή
λογισμικά/πλατφόρμες (και αντίστοιχες εφαρμογές) για δημιουργία webinars.
Τέλος, παρουσιάζονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού
καταστήματος (e-shop), οι εναλλακτικοί τρόποι συναλλαγών, καθώς και μέθοδοι και
εργαλεία ηλεκτρονικού marketing.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ:
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:
 Να εφαρμόζουν πρακτικές τηλεργασίας από το σπίτι ή το γραφείο, με ασφάλεια
 Να αναγνωρίζουν ή /και να καλλιεργούν τις προσωπικές δεξιότητες (skill set) που
απαιτούνται για επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή της τηλεργασίας
 Να εφαρμόζουν ψηφιακές εφαρμογές για τηλεργασία
 Να χρησιμοποιούν πλατφόρμες τηλεργασίας (freelancing platforms) και
πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (MOOCs)
 Να αναπτύσσουν webinars
 Να δημιουργούν ηλεκτρονικά καταστήματα (eshops)
 Να αναπτύσσουν σχέδια ηλεκτρονικού marketing

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12) διδακτικές
μηνιαίες ενότητες. Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή
διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία
δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των
διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα
τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το
προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 Οι επιμορφούμενοι οφείλουν να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό ανά εβδομαδιαία
θεματική υπο-ενότητα (για τυχόν σχόλια και απορίες μπορούν να επικοινωνούν
με τον διδάσκοντα της ενότητας).
 Στο τέλος κάθε μηνιαίας ενότητας συμμετέχουν σε ενδιάμεσο τεστ αξιολόγησης
της ενότητας το οποίο περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 Για την απόκτηση Πιστοποιητικού, η αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών
στόχων των επιμέρους ενοτήτων και του προγράμματος συνολικά θα
πραγματοποιηθεί με: Τελικό τεστ αξιολόγησης 100 ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής (μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας θεματικής ενότητας).

ΜΟΡΙΟΔΟTΗΣΕΙΣ
Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες
Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει
30ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).
Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν
από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:
• Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.
• Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.
• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη
γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.

Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής
αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Διδακτική Ενότητα 1
Τίτλος: O ρόλος της τηλεργασίας στη σύγχρονη αγορά εργασίας
Περιγραφή
Η Ενότητα αυτή εστιάζει στην παρουσίαση ορισμών και μορφών τηλεργασίας, καθώς
και στην ανάδειξη της σημαντικότητας απόκτησης δεξιοτήτων τηλεργασίας σε ένα
ραγδαία μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα
ασφάλειας κατά την τηλεργασία (τόσο για τον εργαζόμενο, όσο για την
επιχείρηση/οργανισμό)

Διδακτική Ενότητα 2
Τίτλος: H επιτυχής μετάβαση στη τηλεργασία: Προϋποθέσεις  για την επιτυχή εφαρμογή από τους εργαζόμενους
Περιγραφή
Η Ενότητα αυτή εστιάζει στις προϋποθέσεις -βασικές δεξιότητες εργαζομένων- για
επιτυχή εφαρμογή τηλεργασίας. Η έμφαση δίνεται στα χαρακτηριστικά των
εργαζομένων δηλ. στις προσωπικές δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτυχθούν και θα
καθορίσουν το βαθμό επιτυχίας της αποτελεσματικής τηλεργασίας.

Διδακτική Ενότητα 3
Τίτλος: H επιτυχής μετάβαση στην τηλεργασία: Προϋποθέσεις για επιτυχή  εφαρμογή από επιχειρήσεις και οργανισμούς.(α μέρος)
Περιγραφή
Η Ενότητα αφορά στα σημεία τα οποία πρέπει να εστιάσει μια επιχείρηση/ ένας
οργανισμός, προκειμένου να διαμορφώσει μια «κουλτούρα τηλεργασίας» και να θέσει
σε εφαρμογή ένα επιτυχές σχέδιο τηλεργασίας.

Διδακτική Ενότητα 4
Τίτλος :H επιτυχής μετάβαση στην τηλεργασία: Προϋποθέσεις για επιτυχή εφαρμογή από επιχειρήσεις και οργανισμούς.(β΄μέρος)
Περιγραφή
Η Ενότητα εστιάζει σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ηγεσίας, ποιότητας
και αξιολόγησης εργαζομένων, σε περιβάλλον τηλεργασίας.

Διδακτική Ενότητα 5
Τίτλος:Χρήση βασικών εφαρμογών κατά τη τηλεργασία (Ά ΜΕΡΟΣ)
Περιγραφή
Η Ενότητα αυτή εστιάζει στην απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για την
εφαρμογή απομακρυσμένης εργασίας, όπως η διαχείριση αρχείων και φακέλων στο
CLOUD και η εξ αποστάσεως επεξεργασία εγγράφων και πινάκων με τρίτους μέσω του
Office 365.

Διδακτική Ενότητα 6
Τίτλος: Χρήση βασικών εφαρμογών κατά την τηλεργασία(Β΄ ΜΕΡΟΣ)
Περιγραφή
Η Ενότητα αυτή εστιάζει στην απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για την
εφαρμογή απομακρυσμένης εργασίας, όπως ο διαμοιρασμός οθόνης (ScreenShare)
και η χρήση meetingrooms.

Διδακτική Ενότητα 7
Τίτλος : Χρήση πλατφορμών τηλεργασίας  (freelancing platforms).
Περιγραφή
Η Ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση των επιμορφούμενων με freelancing
platforms. Οι πλατφόρμες επιτρέπουν στους επαγγελματίες να δημιουργούν ένα
προφίλ, και να συνομιλούν με τους εργοδότες. Οι επιχειρήσεις από τη μεριά τους
μπορούν, μέσω αυτών των πλατφορμών να αναζητήσουν συνεργάτες βάσει εμπειρίας,
δεξιοτήτων κλπ.

Διδακτική Ενότητα 8
Τίτλος: Χρήση πλατφορμών τηλεκπαίδευσης (MOOC platforms).
Περιγραφή
Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά διαφόρων πλατφορμών
τηλεκπαίδευσης, καθώς και τα κριτήρια επιλογής ανάλογα με τις απαιτήσεις της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρουσιάζονται παραδείγματα και εφαρμογές.

Διδακτική Ενότητα 9
Τίτλος: Πως μπορείτε να δημιουργήσετε το  δικό σας webinar?
Περιγραφή
Η Ενότητα αυτή στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων για τη δημιουργία webinar.
Παρουσιάζονται δημοφιλή λογισμικά/πλατφόρμες για δημιουργία webinars. Τα
χαρακτηριστικά τους ποικίλλουν αναφορικά με τις λειτουργίες τους, τις δυνατότητες
που παρέχουν, το μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων και άλλα. Πολλά από αυτά
προσφέρουν free trials.

Διδακτική Ενότητα 10
Tiτλος: Ηλεκτρονικό Eμπόριο: Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος
(e-shop)
Περιγραφή
Η ενότητα αυτή εστιάζει στην παρουσίαση των διαδικασιών για τη δημιουργία ενός
ηλεκτρονικού καταστήματος(e-shop).

Διδακτική Ενότητα 11
Τίτλος:Hλεκτρονικό marketing και πωλήσεις
Περιγραφή
Η Ενότητα εστιάζει στην ανάπτυξη πλάνου δράσης (marketing plan), στην
παρουσίαση των εργαλείων διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας, καθώς και στην
παρουσίαση μηχανισμών για αύξηση των πωλήσεων.

Διδακτική Ενότητα 12
Τίτλος: Mελέτες περιπτώσεων: O ρόλος της τηλεργασίας για την κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή
Περιγραφή
Η τελευταία Ενότητα παρουσιάζει κάποιες μελέτες περιπτώσεων επιτυχούς εφαρμογής
πρακτικών τηλεργασίας, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της τηλεργασίας ως
εργαλείου κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των
εργαζομένων.

Περισσότερα Άρθρα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.   Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που

LIDIA EDU- TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project

TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus, έρχεται να παρακινήσει 6 νέους, ηλικίας