ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΝΩΣΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (600 ΩΡΩΝ)

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΓΝΩΣΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (600
ΩΡΩΝ)
Το ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Πρόγραμμα ΓΝΩΣΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (600
ΩΡΩΝ)

Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία
Έναρξη μαθημάτων από: 10/03/2020
Λήξη μαθημάτων: 09/03/2021
Δίδακτρα: 480 ευρώ,
1.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και
εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και
απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά
βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην
υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν
τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την
παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό
πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
2. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το σεμινάριο κατάρτισης στη γνωστική-συμπεριφοριστική θεραπεία, που διοργανώνεται από τα προγράμματα
συμβουλευτικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τεράστια απήχηση, προσδοκά να
καλύψει τα κενά που υπάρχουν στην κατάρτιση των ψυχολόγων και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, όσον αφορά τη
γνωστική-συμπεριφοριστική συμβουλευτική, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε επίπεδο εφαρμογών.
Σε συνεργασία με διδάσκοντες από αντίστοιχους φορείς και συλλόγους, το πρόγραμμα θα φέρει σε επαφή τους
καταρτιζόμενους με τις τεχνικές, τη μεθοδολογία και τα στάδια της συμβουλευτικής, που βασίζεται σε αυτό το ρεύμα
σκέψης, θα παρουσιάσει αναλυτικά τη δεοντολογία, τα έντυπα καταγραφής και τα απαραίτητα εργαλεία για το σύμβουλο
και θα επιχειρήσει αναλύσεις περιπτώσεων και υποδειγματική πορεία της συμβουλευτικής διαδικασίας.
Η γνωσιακή θεραπεία και συμβουλευτική είναι ένα δομημένο μοντέλο παρέμβασης που συνδέει τις σκέψεις με τη
συμπεριφορά. Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν οι τεχνικές τροποποίησης των μη λειτουργικών σκέψεων, που
επηρεάζουν τα συναισθήματα και ενισχύουν τις νοσηρες ερμηνείες των ερεθισμάτων και του περιβάλλοντος.
3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία
ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή
διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι
δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να
επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.3. Δ
Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής
βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θεσπίσει.
Περιεχόμενα προγράμματος
4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.
4Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
3
1. Μελέτη πρωτότυπου υλικού 20-30 σελίδων ανά μηνιαία θεματική ενότητα
2. Μελέτη συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού
3. Συγγραφή τριών μικρών εργασιών (κατά το α εξάμηνο μια ανά δίμηνο, 1.500 – 3.000 λέξεων)
4. Τελικό τεστ αξιολόγησης 100 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας
θεματικής ενότητας)
5. Συγγραφή τελικής ατομικής εργασίας (3.000 – 6.000 λέξεων)
6. Μαγνητοσκόπηση συμβουλευτικής εικονικής παρέμβασης

4Γ. ECVET και Μοριοδοτήσεις
Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET.
Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet )
Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το
πλεονέκτημα αυτό:
 Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία
 Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου
 Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική
ενδυνάμωση
Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των
επιμορφούμενων.
5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:
Διδακτική Ενότητα 1
Τίτλος Βασικές αρχέςγνωσιακής – συμπεριφορικής συμβουλευτικής
Περιγραφή
Η ενότητα αυτή κάνει λόγο για την γνωσιακή συμπεριφορική προσέγγιση, πως γεννήθηκε,
ποιοι είναι οι βασικότεροι θεωρητικοί ανάμεσα τους ο Beck. Επίσης, υπογραμμίζεται η
εφαρμογή του γνωσιακού –συμπεριφορικού μοντέλου σε διάφορες ψυχικές διαταραχές και η
αποτελεσματικότητα του όπως σε φοβίες, ψυχαναγκαστικές διαταραχές, κατάθλιψη κτλ.
Γίνεται μια σύντομη αναφορά στο πως λειτουργεί το γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο, για το
τρίγωνο σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορικές αντιδράσεις, για τις γνώσεις και τις
αυτόματες σκέψεις και πως δημιουργούν σχήματα και καταλήγουν σε δυσλειτουργικές
συμπεριφορές. Στην συνέχεια παρουσιάζεται μια περιπτωσιολογική μελέτη μιας γυναίκας που
πάσχει από κατάθλιψη και με βάσει αυτής παρουσιάζονται οι 10 αρχές που διέπουν την
γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Αναφορικά με τις αρχές , αναλύονται η σημασία της
γνωσιακής διατύπωσης, η έμφαση στη συνεργατική φύση της σχέσης μεταξύ θεραπευτή και
θεραπευόμενου, το ρόλο του θεραπευτή, καθώς και στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη
θεραπεία αυτή καθ αυτή όπως ότι είναι χρονικά περιορισμένη, προσανατολισμένη στο παρόν
και επικεντρωμένη στην επίλυση των τρέχοντων προβλημάτων του πελάτη. Επίσης, η ενότητα
περιλαμβάνει και παρουσίαση θεραπευτικών τεχνικών όπως σωκρατικός διάλογος, εργασία
στο σπίτι, εντοπισμός αυτόματων σκέψεων που συνδέονται με τις βασικές αρχές της
Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας ώστε οι επιμορφούμενοι να κατανοούν το λόγο που ο
θεραπευτής επιλέγει αυτές τις τεχνικές, καθώς και πως εφαρμόζονται στη συνεδρία και τι
εξυπηρετούν.
Διδακτική Ενότητα 2
Τίτλος Δομή, σχεδιασμός και στόχοι θεραπευτικής συνεδρίας. Περιγραφή και οριοθέτηση ροής
της συμβουλευτικής. Σύνθεση θεραπευτικής ατζέντας
Περιγραφή
Η ενότητα αυτή στόχο έχει να διδάξει στους επιμορφούμενους πως μπορούν να σχεδιάζουν
μια θεραπευτική συνεδρία. Η δομή στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία είναι πολύ
συγκεκριμένη και περιλαμβάνει κάποια στάδια και απαραίτητα βήματα ώστε να είναι
σύμφωνη με τις βασικές αρχές και να καταλήγει σε ένα θεραπευτικό πλάνο. Για παράδειγμα,
γίνεται λόγος για το πως γίνεται η σωστή λήψη ιστορικού, και ερωτήσεις που είναι
απαραίτητες να συμπεριληφθούν σε μια θεραπευτική συνέντευξη και ποια η χρησιμότητα
τους. Επίσης, η δομή περιλαμβάνει και το στάδιο εμβάθυνσης και το στάδιο δράσης όπου και
εκεί για μεγαλύτερη κατανόηση περιγράφονται θεραπευτικές τεχνικές όπως ή αντανάκλαση
συναισθήματος, σκέψεων . Αναφορικά με τους στόχους της θεραπευτικής συνεδρίας, οι
επιμορφούμενοι διδάσκονται πως να τους εντοπίζουν και να συνεργάζονται με τον πελάτη
τους καθώς και για την ιεράρχηση τους και τη δημιουργία ενός θεραπευτικού πλάνου για την
επίτευξη τους. Επίσης δίνονται βήματα για το πως γίνεται η σύνθεση θεραπευτικής ατζέντας
και πως μπορεί να τροποποιηθεί. Στόχος ενότητας είναι μέσα από τη δομή, το θεραπευτικό
πλάνο και τη δημιουργία ατζέντας να περιγράφει η ροή της συμβουλευτικής διαδικασίας και
πως οροθετείται. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε σενάρια συμβουλευτικής ,μελέτες
περίπτωσης .
3
Διδακτική Ενότητα 3
Τίτλος Η θεραπευτική σχέση
Περιγραφή
Οι διάφορες προσεγγίσεις και διαδικασίες της συμβουλευτικής στηρίζονται (μεταξύ άλλων)
στο τρίπτυχο της εμπιστοσύνης (που προέρχεται από την επιστημονικότητα), του απορρήτου,
και της σχέσης μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου. Η συμβουλευτική δεν είναι μια
συνηθισμένη συζήτηση μεταξύ δύο (ή περισσότερων) ανθρώπων πάνω σε έναν
προβληματισμό. Αντίθετα είναι διαδικασία η οποία απαιτεί υψηλή κατάρτιση από την πλευρά
του συμβούλου και σεβασμό στους ηθικούς κανόνες και κώδικες δεοντολογίας. Ο πελάτης
πρέπει να βιώσει εμπιστοσύνη, σιγουριά και σεβασμό για να μοιραστεί τους
προβληματισμούς του με έναν σύμβουλο. Η ενσυναίσθηση, η προσεκτική και υπομονετική
ακρόαση είναι αρετές που κατακτά κάποιος με πρακτική, μελέτη, κατάρτιση και προσωπική
ανάπτυξη (π.χ. μέσω εποπτείας, της προσωπικής ψυχοθεραπείας του συμβούλου κλπ). Ο
πελάτης εκτός από την ενθάρρυνση, την υποστήριξη και τον συντονισμό της διαδικασίας
πρέπει να νιώθει ότι ακούγεται. . Ο προβληματισμός του κάθε πελάτη είναι προσωπικός και
ιδιαίτερος. Για έναν σύμβουλο δεν υπάρχει ποτέ “κοινό” πρόβλημα και ποτέ δεν θα υπάρχει
“κοινός” τρόπος επίλυσης. Η στάση του συμβούλου απέναντι στους προβληματισμούς πρέπει
να είναι ανοιχτή και θα είναι αυτή που θα συντελέσει μεταξύ άλλων στην δημιουργία αυτού
που ονομάζουμε «θεραπευτική σχέση».

Διδακτική Ενότητα 4
Τίτλος Το γνωστικό μοντέλο
Περιγραφή
Στην εισαγωγή αναλύουμε τους δύο όρους «γνωστική» και «συμπεριφοριστική». Συνεχίζουμε
να γνωρίζουμε το μοντέλο μέσα από την ιστορική του αναδρομή, αρχικά από τον Επίκτητο,
στην συνέχεια τους JohnWatson, τον IvanPavlov, τον FredericSkinner, τον AlbertEllis και τον
AaronBeck αλλά και την θεραπεία σχημάτων. Έπειτα εξετάζουμε τις αρχές αλλά και τις
βασικές έννοιες του μοντέλου (γνωσίες, γνωσιακός χάρτης, αρνητικές αυτόματες σκέψεις,
πεποιθήσεις και δυσλειτουργικές υποθέσεις). Στην πορεία εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα και τις λανθασμένες αντιλήψεις που υπάρχουν για το μοντέλο. Στις τεχνικές
γίνεται ανάλυση στις: γνωστική ασυμφωνία, την τεχνική της νοερής απεικόνισης, την διακοπή
της σκέψης, την τεχνική TIC- TOC, την αποσαφήνιση εννοιών, την χρήση χιούμορ, την τεχνική
της παράδοξης επιδίωξης, την χρήση μύθων και ιστοριών, την τεχνική της πίτας, τους
πειραματισμούς σε νέες συμπεριφορές αλλά και των συμπεριφοριστικών τεχνικών.
Συνεχίζουμε με την αξιολόγηση του πελάτη μέσα από το επτά βήματα του μοντέλου, κάνουμε
ειδική αναφορά στην δουλεία στο σπίτι και την σημαία της για την γνωστικό
συμπεριφοριστική προσέγγιση. Τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από την διαδικασία
της θεραπείας είναι το επόμενο κεφάλαιο στο κείμενο. Παρουσιάζουμε την θεραπεία της
κατάθλιψης ως μελέτη περίπτωσης. Κλείνουμε το κείμενο κάνοντας αναφορά στα
πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα του μοντέλου.
Διδακτική Ενότητα 5
Τίτλος Αυτόματες σκέψεις
Περιγραφή
Ο όρος «αυτόματη σκέψη» περιγράφει την αυτόματη συλλογιστική που συχνά
χρησιμοποιούμε όλοι οι άνθρωποι για να αντιδρούμε στα ερεθίσματα που μας περιβάλλουν.
Οι αυτόματες σκέψεις συχνά επηρεάζουν σοβαρά πεδία της ανθρώπινης ύπαρξης όπως η
λήψη αποφάσεων ή ο τρόπος επίλυσης των ζητημάτων, αλλά και την γενικότερη ποιότητα
ζωής. Με δεδομένο ότι οι αυτόματες σκέψεις πολλές φορές αποτελούν αντανακλαστικές
αντιδράσεις που στηρίζονται στις πεποιθήσεις και στις στάσεις ζωής του ατόμου είναι
δύσκολο να ελεγχθούν. Ωστόσο οι άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν με συνείδηση,
αναγνωρίζοντας και αμφισβητώντας τις υπάρχουσες πεποιθήσεις που δεν εξυπηρετούν
αναδιαμορφώνοντας έτσι τόσο το υπόβαθρο το σκέψεων, όσο και την εξέλιξη και εφαρμογή
τους. Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε διάφορες έννοιες όπως αυτή της «γνωστικής
προκατάληψης», της «συναισθηματικής κατανόησης» και ποιοτήτων όπως η «αυτοεκτίμηση»
και η «αυτοαντίληψη» που συχνά είναι από τους λόγους που συνδράμουν ή καθορίζουν το
περιεχόμενο των αυτόματων σκέψεων. Ας μην ξεχνάμε πως ο άνθρωπος δημιουργεί εικόνες
του εαυτού εκτιμώντας τις δεξιότητες, τις εμπειρίες του παρελθόντος και τις προοπτικές του
για το μέλλον συνθέτοντας έτσι διαφορετικά σχήματα σκέψης.
Διδακτική Ενότητα 6
Τίτλος Θεμελιώδεις αντιλήψεις, στερεοτυπικές σκέψεις, αναπαραστάσεις και μηχανισμοί
προσαρμογής.
Περιγραφή
Θεμελιώδεις αντιλήψεις: στην εισαγωγή ορίζουμε τι είναι η αντίληψη και κάνουμε αναφορά
για την σπουδαιότητα της. Έπειτα παρουσιάζουμε τα στάδια της αντίληψης και τον ορισμό
των αντιληπτικών δεδομένων. Στην συνέχεια εξετάζουμε τις μεθόδους της αντίληψης που είναι
οι: ψυχοφυσικές και οι φυσιολογικές. Τέλος έχουμε τις θεωρίες της αντίληψης που είναι οι:
στρουκτουραλισμός, γκεστάλτ, οικολογική θεωρία του Gibson, η γνωστική θεωρία, η
υπολογιστική και η βιολογική θεωρία.
Στερεότυπες σκέψεις: στην εισαγωγή ορίζουμε και τους δυο όρους που πρέπει να εξετάσουμε.
Παρουσιάζουμε τους μηχανισμούς της σκέψης αλλά και τους επαγωγικούς και παραγωγικούς
συλλογισμού. Η ψυχολογία της σκέψης ακολουθεί αλλά και η θεωρητικές προσεγγίσεις που
αφορούν στην διαμόρφωση των στερεότυπων(ψυχοδυναμική, κοινωνικό-πολιτισμική, θεωρία
της ρεαλιστικής σύγκρουσης, θεωρία της κοινωνικής ταυτότητάς και η γνωστική θεωρία).
Κλείνουμε με τις θεωρίες μείωσης των στερεότυπων που είναι οι: λογιστικό μοντέλο, μοντέλο
της μεταστροφής, μοντέλο της αποκατηγοριοποίησης, το μοντέλο της ελάχιστης ψυχολογικής
κατηγοριοποίησης, το μοντέλο της επανακατηγοριοποίησης και το μοντέλο της διττής
ταυτότητας.
Αναπαράσταση: αρχικά ορίζουμε τι είναι η αναπαράσταση. Συνεχίζουμε με τα προβλήματα
που προκύπτουν όταν θέλουμε να μελετήσουμε την λειτουργία της αναπαράστασης. Έπειτα
παρουσιάζουμε τα μοντέλα αναπαράστασης ( των αντιθέσεων του Trevsky και το μοντέλο των
εσωτερικών διαστάσεων). Στο τέλος εξετάζουμε τις αναλογικές και προτασιακές
αναπαραστάσεις.
Μηχανισμοί προσαρμογής: στην εισαγωγή ορίζουμε τι είναι οι μηχανισμοί προσαρμογής.
Συνεχίζουμε με τα είδη των μηχανισμών που είναι οι φυσιολογικοί και οι κοινωνικοί.
Αναλύουμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί προσαρμογής (αναπλήρωσης, υπεραναπλήρωσης,
προβολής, ταύτισης, μετατόπισης, εξιδανίκευσης, εκλογίκευσης, ονειροπόλησης και
παλινδρόμησης). Τέλος εξετάζουμε τις δυσκολίες στην προσαρμογή που είναι οι σωματικές, οι
πνευματικές, οι ψυχολογικές, εμπόδια του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και εμπόδια του
κοινωνικού περιβάλλοντος.
Διδακτική Ενότητα 7
Τίτλος Το νοητικό διάγραμμα
Περιγραφή
Στην φάση της διαγνωστικής εκτίμησης στην γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία είναι
πολύ σημαντικό να πραγματοποιούνται η λήψη του ιστορικού αλλά και ο σχεδιασμός του
νοητικού διαγράμματος (γνωσιακού χάρτη). Αναφορικά με τη λήψη του ιστορικού, ο
σύμβουλος/ θεραπευτής συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για το άτομο αλλά και για το
πρόβλημα. Επίσης, λαμβάνει πληροφορίες για την εκπαίδευση και την εργασιακή κατάσταση
του ατόμου, το αναπτυξιακό του ιστορικό, το οικογενειακό του ιστορικό, το ιστορικό
σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και πληροφορίες για την κοινωνική λειτουργικότητά του
(ρόλοι, συστήματα υποστήριξης, διαπροσωπικές σχέσεις). Αναφορικά με το νοητικό
διάγραμμα και τη γνωσιακή αξιολόγηση, ο σύμβουλος/ θεραπευτής αναζητά τις σωματικές
αντιδράσεις, τις συναισθηματικές αντιδράσεις, τη συμπεριφορά και τις σκέψεις που
πλαισιώνουν το πρόβλημα. Η αναζήτηση των τεσσάρων αυτών παραγόντων ονομάζεται
οριζόντια διερεύνηση και ο απώτερος στόχος του συμβούλου/ θεραπευτή είναι να κατανοήσει
τις σκέψεις του ατόμου. Στη διαδικασία αυτή ο σύμβουλος/ θεραπευτής συλλέγει τις αυτόματες
γνωσίες (σκέψεις) του ατόμου που είναι σχετικές με τις τρέχουσες ή τις παρελθοντικές
εμπειρίες του. Στη συνέχεια και αφού έχουμε κατακτήσει την οριζόντια διερεύνηση
προχωράμε στην κάθετη διερεύνηση όπου προσπαθούμε να εντοπίσουμε βαθύτερες
πεποιθήσεις του ατόμου. Σαν σημείο εκκίνησης ο σύμβουλος/ θεραπευτής συνεργατικά με το
άτομο επιλέγουν μια αυτόματη σκέψη και προσπαθούν να διερευνήσουν τις συνέπειές της. Η
βασική ερώτηση που θέτουμε είναι: “Ας υποθέσουμε ότι αυτό που λες ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα. Ποιες θα ήταν οι συνέπειες για σένα ή τι θα σήμαινε αυτό για σένα;”
Διδακτική Ενότητα 8
Τίτλος Αναγνώριση, κατανόηση και αξιολόγηση γνωστικών σχημάτων και πεποιθήσεων.
Αναδόμηση και επαναδιατύπωση κεντρικώνστάσεων
Περιγραφή
Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές έννοιες της θεραπείας σχημάτων και σε τι αφορά η
πρακτική εφαρμογή της. Η θεραπεία σχημάτων χρησιμοποιείται κατά βάση ως θεραπεία
ασθενών με χρόνιες χαρακτηρολογικές διαταραχές, στοχεύοντας κατά βάση στην
αντιμετώπιση των πυρηνικών ψυχολογικών προβλημάτων. Πρόκειται για μια προσέγγιση που
ουσιαστικά επεκτείνει τη γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία, ενσωματώνοντας σε αυτήν
τεχνικές από διαφορετικές θεραπευτικές σχολές. Κεντρικό θέμα του μαθήματος είναι τα
Σχήματα, τα γνωστικά και συναισθηματικά εκείνα μοτίβα που αρχίζουν στα πρώιμα στάδια
της ανάπτυξης του ατόμου και επαναλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του,
καθορίζοντας σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά και την πορεία του. Ένας σύμβουλος στα
πλαίσια μιας σχηματοκεντρικής αντίληψης ενός περιστατικού, μαθαίνει να αξιολογεί μοτίβα,
σχήματα, τρόπους αντιμετώπισης καταστάσεων και ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά. Στο
παρόν μάθημα μεταξύ άλλων θα αναλυθούν: η αξιολόγηση, η οποία συνίσταται στην
αναγνώριση και την ενεργοποίηση συγκεκριμένων σχημάτων και εντάσσεται στη 1η φάση της
θεραπείας και η αλλαγή, και η διεργασία που χαρακτηρίζει τη 2η φάση της θεραπευτικής
διαδικασίας κατά την οποία επιχειρείται η τροποποίηση των σχετικών σχημάτων αλλάζοντας
τη δυσλειτουργική, διαστρεβλωμένη άποψη που έχει το άτομο για τον εαυτό του και τους
άλλους. Οι έννοιες της αναδόμησης και της επαναδιατύπωσης στάσεων αλλά και οι τεχνικές
μέσω των οποίων αυτές επιτυγχάνονται, θα ολοκληρώσουν την παρουσίαση της θεραπείας
σχημάτων.

Διδακτική Ενότητα 9
Τίτλος
Σωκρατικός-Διαλεκτικός έλεγχος. Συγκεκριμένες τεχνικές γνωστικής-συμπεριφορικής
συμβουλευτικής
Περιγραφή
Γιατί κάποιος να επιλέξει τις Σωκρατικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια μιας θεραπευτικής
παρέμβασης; Πώς μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το Σωκρατικό τρόπο
διαχείρισης; Ποια τα στάδια των Σωκρατικών ερωτήσεων και ποια τα προβλήματα που μπορεί
να προκύψουν κατά χρήση τους; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν
κατά τη διάρκεια του παρόντος μαθήματος. Οι Σωκρατικές ερωτήσεις θεωρούνται από τους
θεμέλιους λίθους της γνωσιακής θεραπείας. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη προσπάθεια
υποστήριξης του συμβουλευόμενου να φέρει στην επιφάνεια τις αιτίες αλλά κυρίως τις δυνατές
λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και να ανακαλύψει ο ίδιος εναλλακτικές οπτικές.
Η αναγνώριση των γνωσιών, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών μπορεί να
επιτευχθεί μέσω του Σωκρατικού διαλόγου με έναν μηκατευθυντικό τρόπο, κάτι που αποτελεί
βασικό στόχο της συμβουλευτικής διαδικασίας. Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι βασικές
αρχές δεοντολογίας, η δομή, η πορεία και ο τερματισμός μιας γνωστικής – συμπεριφοριστικής
παρέμβασης. Θα αναλυθούν οι επιμέρους τεχνικές που εφαρμόζονται στα πλαίσια
υλοποίησης της και που έχουν στόχο τη γνωσιακή αναδόμηση (νοητική απεικόνιση, γνωστική
ασυμφωνία, άσκηση στη διεκδικητική συμπεριφορά κ.α.) καθώς και τα κριτήρια με τα οποία ο
σύμβουλος θα επιλέξει ποιες από αυτές θα αξιοποιήσει κάθε φορά. Τέλος θα γίνει αναφορά
στη δυνατότητα συνδυαστικής θεραπείας με άλλες μορφές παρέμβασης (φαρμακοθεραπεία,
συστημική προσέγγιση, διαδικτυακή συμβουλευτική κ.α.).
Διδακτική Ενότητα 10
Τίτλος Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
Περιγραφή
Το μάθημα φέρει εισαγωγικό χαρακτήρα στη μελέτη των δύο ρευμάτων ερευνητικής
μεθοδολογίας που έχουν κυριαρχήσει στις κοινωνικές επιστήμες. Μετά το πέρας αυτού, οι
συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη
διαφοροποίηση της ποσοτικής στρατηγικής έρευνας από την ποιοτική στρατηγική στη βάση
τριών κεντρικών σημείων: α. τη σχέση μεταξύ θεωρίας και έρευνας, β. τα επιστημολογικά
ζητήματα και γ. τα οντολογικά ζητήματα, όπως αυτά ανακύπτουν στη μελέτη του κοινωνικού
κόσμου.
Διδακτική Ενότητα 11
Τίτλος Συγγραφή πτυχιακής εργασίας και μεθοδολογία έρευνας
Περιγραφή
Οι εκπαιδευόμενοι θα εκπονήσουν επιστημονική εργασία 3.000-6.000 λέξεων.
Διδακτική Ενότητα 12
3
Τίτλος MΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή
Ο κάθε εκπαιδευόμενος ατομικά επιλέγει να αναλύσει μια περίπτωση συμβουλευτικής
παρέμβασης, βάσει οδηγιών και κανόνων που θα δοθούν, σε χρονικό διάστημα 20
λεπτών. Η παρέμβαση αυτή μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο
Πανεπιστήμιο, για να αξιολογηθεί. Η συγκεκριμένη πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε 40
ώρες του προγράμματος
6. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή οδηγεί στην απώλεια της
ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.
Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.
7. ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1
έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το
πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείσθε από
κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.
2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι
διαθέσιμα είναι τo ακόλουθo info@keklidia.gr . Για να
μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα
εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και κύκλος σπουδών (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική
Αγωγή, Η’ Κύκλος). Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.
3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των
διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές πιστωτικές μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος
αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών
ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την
ολοκλήρωση του προγράμματος.
5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα
με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο
δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3
6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από
τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των
προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησης τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.
8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής
συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί
να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή
οποιασδήποτε βεβαίωσης.
9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς
κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.
10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright
και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.
11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό
μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης.
Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.
12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη
και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την
παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους
διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να
επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη
φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.
13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται,
μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή
βεβαίωσης.
14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας προσφέρουν διάφορα προνόμια στους σπουδαστές τους,
όπως έκπτωση εως 50% σε ένα επόμενο ετήσιο πρόγραμμα ή δωρεάν επιμορφώσεις σε διάφορους
τομείς. Κάθε επιμορφούμενος δικαιούται μια φορά την ειδική αυτή μεταχείριση.
15. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που
φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί
α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας
β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.

Περισσότερα Άρθρα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.   Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που

LIDIA EDU- TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project

TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus, έρχεται να παρακινήσει 6 νέους, ηλικίας

Έναρξη Τμημάτων Γραφής και Ανάγνωσης Braille !!

Ανακοινώνουμε την Έναρξη Τμημάτων Γραφής και Ανάγνωσης Braille!! Έναρξη μαθημάτων : 03/10/2022 Δηλώστε το Ενδιαφέρον σας! https://lidia.edu.gr/seminar-braille/ Συνολικό Κόστος : 260€ Με Πιστοποίηση Τα δίδακτρα