ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕIΑ ΜEΣΩΤEΧΝΗΣ ΜΕ EΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚA (436 ΩΡΩΝ)

    ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΡΑΠΕIΑ ΜEΣΩ  ΤEΧΝΗΣ ΜΕ EΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚA

(436
ΩΡΩΝ)

Το ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Πρόγραμμα Θεραπεία μέσω τέχνης με έμφαση στα εικαστικά
Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία

Έναρξη μαθημάτων από :01/03/2020
Λήξη μαθημάτων: 31/03/2021
Δίδακτρα: 380 ευρώ

1.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η art-therapy είναι ένα μοντέλο διεθνώς αναγνωρισμένο και λαμβάνει χώρα σε πλαίσια ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης,
φορείς στήριξης ευπαθών ομάδων κ.α.
Η art-therapy είναι μια μορφή θεραπείας, που για όσους έρχονται σε επαφή μαζί της αυτό που μαθαίνουν και κατανοούν
είναι η διαδικασία που παράγει τέχνη και η θεραπευτική ιδιότητά της. Πιο απλά, η art-therapy είναι ένας ευχάριστος και
δημιουργικός τρόπος να καταπολεμήσεις το άγχος, να διαχειριστείς τα δύσκολα συναισθήματα και να αντιμετωπίσεις
αποτελεσματικά καταστάσεις που το προκαλούν όπως βέβαια και σε πιο δύσκολες καταστάσεις στην ψυχική υγεία
εφόσον αποτελεί μια μέθοδο καταπολέμησης της κατάθλιψης, αγχωδών διαταραχών του στρες (και άλλων διαταραχών)
χωρίς ή με φαρμακευτική αγωγή /παράλληλη παρακολούθηση.
Το πρόγραμμα art-therapy_edu απευθύνεται σε ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, αποφοίτους Σχολών Ανθρωπιστικών,
Ιατρικών Επιστημών και Καλλιτεχνικών Σχολών – ΑΕΙ / ΤΕΙ, καθώς και σε κάθε επαγγελματία ή ενδιαφερόμενο που
επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τις εφαρμογές αυτής της μορφής θεραπείας και τη σημασία της για τον άνθρωπο.
Σήμερα σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένες σχολές. Αντιστοίχως υπάρχουν
Σωματεία, Σύλλογοι, Φορείς που συντονίζουν και προωθούν τις δραστηριότητες και το επάγγελμα του εικαστικού
θεραπευτή.
Στη σειρά των μαθημάτων ο συμμετέχων θα έχει την ευκαιρία αρχικά να εισαχθεί στις έννοιες και στα ιστορικά δεδομένα
της θεραπείας μέσω εικαστικών στην πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού από τα σπήλαια ως σήμερα, να ενημερωθεί για
τις μεθόδους που εφαρμόζονται και ισχύουν σήμερα, τις αρχές και τις διαφορές τους και τέλος να αποκτήσει μια
πρωτότυπη και σημαντική εφαρμοσμένη γνώση των θεραπευτικών στοιχείων της εικαστικής θεραπείας.
2. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:
 εφαρμόζει τη μέθοδο στο πλαίσιο της εργασίας του [δεξιότητα]
 σχεδιάζει ειδικές ασκήσεις/εργαστήρια σύμφωνα με τον πληθυσμό που εργάζεται (πλαίσια, δομές, σχολεία κ.λ.π.)
[ικανότητα-δεξιότητα]
 γνωρίζει οτι η εκπαίδευση θα του παρέχει το ασφαλές πλαίσιο και την απαιτούμενη θεωρητική γνώση
[στάση/αντίληψη]
3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία
ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή
διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι
δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να
επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

Ενώ κατά την τελευταία ενότητα του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης workshop συνολικής διάρκειας 36
ωρών, στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.Β. Δ
Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής
βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θεσπίσει.
Περιεχόμενα προγράμματος
4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 436 διδακτικές ώρες.
4Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1. Μελέτη πρωτότυπου υλικού 20-30 σελίδων ανά μηνιαία θεματική ενότητα
2. Μελέτη συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού
3. Τελικό τεστ αξιολόγησης 100 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας
θεματικής ενότητας)
4. Απαραίτητη για τη χορήγηση του πιστοποιητικού κρίνεται και η παρουσία στις 36 ώρες των διά ζώσης
workshop, εναλλακτικά ο υποψήφιος θα πρέπει να παραδώσει εργασία που θα καθοριστεί από τους
διδάσκοντες.
4Γ. ECVET και Μοριοδοτήσεις
Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET.
Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 436 ωρών πιστώνει 21,8 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet ).
Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το
πλεονέκτημα αυτό:
 Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία
 Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου
3
 Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική
ενδυνάμωση
Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των
επιμορφούμενων.
5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:
Διδακτική Ενότητα 1
Τίτλος Ιστορία & Βασικές Αρχές της εικαστικής θεραπείας
(e-Learning)
Περιγραφή
Ιστορική αναδρομή της arttherapy και της τέχνης και η συσχέτιση της πρωτόγονης εικαστικής
γραφής με την art-therapy. Από την αρχαιοελληνική και τη ρωμαϊκή τέχνη σε συνδυασμό με τη
φιλοσοφία, τη χρήση του υλικού, τη μυθολογία ως εργαλείο για την αναζήτηση του εαυτού και
τη συνειρμική διαδικασία.
Στην ενότητα παρουσιάζονται τα κινήματα της τέχνης σε χρονολογική πρόοδο. Αναζήτηση
έργων της εποχής, χαρακτηριστικά διάκρισης και διάλογος μεταξύ των έργων με στόχο την
εισαγωγή στον ελεύθερο συνειρμό [μεθοδολογία της εικαστικής θεραπείας].
Η εξέλιξη της τέχνης στο σύγχρονο κόσμο. Προσέγγιση της διαφοροποίησης της εικαστικής
γραφής σε συσχετισμό με την εξέλιξη της κοινωνίας, την αισθητική αντίληψη του έργου.
Επίσης, γίνεται σύγκριση με το περιεχόμενο των προηγούμενων μαθημάτων με στόχο την
αναγνώριση της ανάγκης για έκφραση ανά εποχή.
Στο μάθημα γίνεται εισαγωγή στα βασικά δομικά στοιχεία της τέχνης, την επιλογή χρώματος
και θεματολογίας. Στόχος είναι η προαγωγή του ελεύθερου συνειρμού, η αναγνώριση των
συμβόλων και η συνομιλία του έργου με το θεατή. Παρουσίαση διεθνών καλλιτεχνών που
συνέβαλαν με το έργο τους στην εικαστική θεραπεία.
Διδακτική Ενότητα 2
Τίτλος Υλικά, ιδιότητες και τεχνικές
(e-Learning)
Περιγραφή
Παρουσιάζεται η ιδιότητα του εκάστοτε υλικού σε συσχέτιση με τον ψυχισμό και την έκφραση
αυτού. Βασικό μέλημα και θεωρητικά και κατά τη δημιουργική διαδικασία (Μαραθώνιοι) είναι
η επιλογή των υλικών και η παρατήρηση της κινησιολογίας κατά τη χρήση τους. Στόχος είναι η
κατάλληλη επιλογή ανάλογα με το περιστατικό, τις ανάγκες του project, τα ζητήματα που
διερευνώνται, τον πληθυσμό – στόχο αλλά και την αποφυγή διεργασιών που θα εμποδίσουν
την πρόοδο του περιστατικού.
Ο εκπαιδευόμενος θα αποκομίσει γνώσεις σχετικές με τη σωστή χρήση των υλικών για τη
μέγιστη αποδοτικότητα τους ή την καταστροφή τους. Παράλληλα, θα ανακαλύψει μέσω της
βιωματικής διαδικασίας το φάσμα δυνατοτήτων που προσφέρει το κάθε υλικό, ανάλογα τη
χρήση του, καθώς και πώς αυτό βοηθά στη διερεύνηση του ψυχισμού, την εκτόνωση, την
παλινδρόμηση.
Στα μαθήματα προσεγγίζεται η επιλογή κατάλληλου χώρου από την προαγωγή του
αισθήματος ασφάλειας μέχρι και τον εξοπλισμό. Η ασφάλεια και η διατήρησή της ωφελούν
στην προαγωγή της ελεύθερης έκφρασης του συναισθήματος του περιστατικού, χωρίς το
3
φόβο ότι θα ακουστεί, θα κριθεί, θα σχολιαστεί εκτός πλαισίου, τηρώντας έτσι τον κώδικα
δεοντολογίας. Σημαντικό μέλημα, επίσης, είναι η παροχή των υλικών που χρειάζονται για τη
λειτουργία του εργαστηρίου, η μέριμνα προστασίας των έργων που έχουν παραχθεί και
φιλοξενούνται στο χώρο.
Διδακτική Ενότητα 3
Τίτλος Ομάδες ειδικού πληθυσμού
(e-Learning)
Περιγραφή
Περιλαμβάνεται η θεωρία για την ομαδική θεραπεία, οι ρόλοι και τα δυναμικά της ομάδας, η
αλληλεπίδραση των μελών και το καθρέφτισμα του εαυτού μέσα από τους άλλους.
Προσέγγιση του συναισθήματος μέσα από αποφορτιστικές, ανακουφιστικές διαδικασίες.
Τόνωση της δημιουργικότητας. Εργαλεία ομαδικής της εικαστικής θεραπείας. Κατευθυντικές
και μη κατευθυντικές πρακτικές έκφρασης στους ειδικούς πληθυσμούς, Βασικές αρχές
ανάπτυξης ενός έργου εικαστικής σε ομάδα.
Η ομαδική επικεντρώνεται στη μεταβίβαση και στην ασυνείδητη προβολική διαδικασία
αποσκοπώντας στην ανάπτυξη του ατόμου. Στις ομάδες διατροφικών διαταραχών και
εξαρτήσεων σκοπός είναι η επανασύνδεση του ατόμου με την κοινωνική αλληλεπίδραση, το
σχετίζεσθαι, ώστε να επεξεργαστεί τις συμπεριφορές που το αποκόπτουν από το κοινωνικό
σύνολο και τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσω της διαχείρισή τους. Βασικός στόχος της
εκμάθησης των εργαλείων της ομαδικής και της εικαστικής είναι η γνώση και κατανόηση ότι
στις ομάδες ειδικού πληθυσμού η ενδυνάμωση του Εγώ και η εναρμόνιση με την κοινωνική
πραγματικότητα είναι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά.
Διδακτική Ενότητα 4
Τίτλος Εικαστική θεραπεία σε παιδιά & εφήβους
(e-Learning)
Περιγραφή
Εισηγήσεις/μαθήματα για τα αναπτυξιακά στάδια και τις ψυχικές διεργασίες που οδηγούν στη
δόμηση της προσωπικότητας όπως το παιδικό ιχνογράφημα που εστιάζει στον τρόπο
ερμηνείας του σχεδίου ως προς τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, την αντίληψη του
περιβάλλοντος και τη συναισθηματική του κατάσταση.
Ο εκπαιδευόμενος αποκομίζει ένα βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση των παιδικών έργων
σύμφωνα με την αποτύπωση της εικόνας, αλλά και με τη διαδικασία παραγωγής της (θέση
ζωγραφιάς στο χαρτί, ποιότητα γραμμής και πίεσης που έχει ασκηθεί, χρώματα, ρεαλισμός
απεικονίσεων).
Αναπτυξιακά στάδια και διεργασίες στον ψυχισμό για τη δόμηση της προσωπικότητας σε
συνδυασμό με τη βιολογική ανάπτυξη. Η συμβολή των εικονογραφημένων παραμυθιών/
ιστοριών. Ανάλυση των αποτελεσμάτων της εικαστικής γραφής συσχετιζόμενη με το στάδιο
ανάπτυξης/ηλικία του παιδιού από τα πρώτα χρόνια της ζωής του έως και την προεφηβεία.
Στο μάθημα παρουσιάζεται η συγγραφή ως το μέσο για την ανάδειξη του φαντασιακού, οι
ιδιότητες του παραμυθιού και η συμβολή του στην ανάπτυξη του λόγου.
Επίσης, αναλύονται οι συμβολισμοί σε λεκτικό και μη λεκτικό επίπεδο, καθώς και οι
συνδέσεις που προκύπτουν ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης. Στην ενότητα θα
παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ψυχισμού κατά τη μετάβαση από την παιδική
στην ενήλικη ζωή. Οι μέθοδοι διαχείρισης του stress, του θυμού και της εκρηκτικότητας που
διακατέχει τον έφηβο συμβολικά και ρεαλιστικά καθώς και η σημαντικότητα αγχολυτικών
εργαλείων για την ανακούφιση των διεργασιών ενηλικίωσης και της αποδοχής της νέας
πραγματικότητας.
3
Διδακτική Ενότητα 5
Τίτλος Ψυχοπαθολογία/ψυχιατρικά περιστατικά
Θεραπείες μέσω τεχνών (e-Learning)
Περιγραφή
Στην ενότητα γίνεται παρουσίαση των ιδιοτήτων και των εργαλείων της εικαστικής ανά
κατηγορία και προσέγγιση της κατάλληλης επιλογής τους ανά πληθυσμό ή και συνδυαστικά.
Δίνεται η βασική θεωρία των δομικών στοιχείων της προσωπικότητας, των διαταραχών και
των ιδιαίτερων γνωρισμάτων που παρουσιάζουν και η προσέγγιση των παραπάνω με χρήση
συγκεκριμένων εργαλείων της art-therapy.
Η αναγνώριση του ψυχοπαθολογικού ή του μη ψυχοπαθολογικού είναι δύσκολη, αφού η
διάκρισή τους ακουμπά σε μια πολύ λεπτή διαχωριστική γραμμή. Με λίγα λόγια, η
παρεκκλίνουσα συμπεριφορά από τα αποδεκτά πλαίσια δεν είναι απαραιτήτως παθολογική
και ορίζεται βάση των αποτελεσμάτων της στο περιβάλλον, αλλά και στο ίδιο το άτομο. Για το
λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί εισήγηση για τις κατευθυντήριες γραμμές, τα εργαλεία και τα
σχήματα ταξινόμισης για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των διαταραχών
συμπεριφοράς.
Παρουσιάζονται επίσης κλινικά περιστατικά ως επιμορφωτικό εργαλείο και η προσέγγιση
τους μέσω της εικαστικής θεραπείας με στόχο την ανακούφιση των συμπτωμάτων, την
αποφόρτιση από το αίσθημα δυσφορίας με σκοπό να μην στραφεί ενάντια του εαυτού ή του
περιβάλλοντός του και τη διατήρηση μιας πιο ισορροπημένης καθημερινότητας εντός και εκτός
δομών ψυχικής υγείας.
Διδακτική Ενότητα 6
Τίτλος Βασικές αρχές ψυχολογικών προσεγγίσεων και εικαστική θεραπεία
(e-Learning)
Περιγραφή
Η θεραπεία μέσω τέχνης καθώς αποτελεί ένα μοντέλο θεραπείας με τη χρήση διάφορων
μεθόδων που ακουμπούν στην έκφραση και τη δημιουργία έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την
έκφραση του θεραπευόμενου μη λεκτικά, δηλαδή μέσα από το έργο του. Αυτό καθιστά τις
θεραπείες μέσω τέχνης ιδανικές για την προσέγγιση πληθυσμών που δυσκολεύονται στο λόγο
(ψυχιατρικοί ασθενείς, παιδιά, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι κ.λπ.), καθώς είναι και εξαιρετικά
βοηθητικές στην πρόληψη και φροντίδα της ψυχικής υγείας, αφού ωθεί το συναίσθημα να
εκφραστεί μέσω του έργου και να μην γυρίσει προς τον εαυτό.
Στόχος του μαθήματος είναι ο εκπαιδευόμενος να δει τη λειτουργία των θεραπειών μέσω
τέχνης και τις ιδιότητές τους, καθώς και να αντιληφθεί τα κοινά εργαλεία και προσέγγιση της
κάθε μορφής θεραπείας, αλλά και τις διαφορές τους. Τα παραπάνω τον καθιστούν ικανό να
επιλέξει το κατάλληλο για αυτόν μοντέλο, αλλά και τις ιδιότητες που θα του φανούν χρήσιμες
για το εκάστοτε περιστατικό, οι οποίες εμπεριέχονται σε όλες τις θεραπείες μέσω τεχνών.
Επίσης παρουσιάζεται η βασική θεωρητική προσέγγιση των σχολών ψυχοθεραπείας και
χρήση παραδειγμάτων για την κατανόησή τους σε συνδυασμό με την εικαστική θεραπεία και
τα εργαλεία της.
Διδακτική Ενότητα 7
Τίτλος Αρχέτυπα & Φιλοσοφία
(e-Learning)
Περιγραφή
Ο Jung ορίζει το Συλλογικό ασυνείδητο ως εξής : «Η περιοχή της ψυχής που είναι άπειρα
αρχαιότερη από την προσωπική ζωή του ατόμου». «Φαίνεται …ότι περιέχει ορισμένα σχέδια,
τα «αρχέτυπα», που είναι κοινά για όλη την ανθρωπότητα». (CarlJung, Η ολοκλήρωση της
προσωπικότητας).
3
Το συλλογικό ασυνείδητο είναι, δηλαδή, η ψυχική περιοχή της ασυνείδητης πλευράς μας,
όπου μετρά χιλιετίες πίσω, καταγραφές κοινές σε όλο τον πληθυσμό και σύμβολα (αρχέτυπα)
κοινώς αναγνωρίσιμα. Τα σύμβολα αυτά προέρχονται από τη μυθολογία, τους αριθμούς, την
τέχνη και επηρεάζουν συμπεριφορές και ψυχικές εκφράσεις.
Στην ενότητα θα αναπτυχθούν βασικά εργαλεία της Γιουγκιανής θεώρησης και σύνδεση με
τους Φιλοσόφους όπως το «πείρατα της ψυχής» του Ηράκλειτου, το αρχέτυπο του «αρχέγονου
οφθαλμού» του Heidegger , τη σύνθεση της «περιεχοντολογίας» του Jaspers.
Διδακτική Ενότητα 8
Τίτλος Αποκατάσταση και Τέχνη ως Θεραπεία.
«Art therapy and Rehabilitation»
(e-Learning)
Περιγραφή
Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε, εκτός από την υπάρχουσα ορολογία όπως έχει
διαμορφωθεί σύμφωνα με το πλαίσιο της ψυχικής υγείας,τις τεχνικές αντιμετώπισης του
«τραύματος». Ως τραύμα, περιγράφεται το γεγονός με το οποίο επήλθε η μεταβολή της
«κανονικής» υγείας του ασθενούς σε αναπηρία.
Κεντρικός πυρήνας της θεραπείας είναι η συνεργασία του ασθενούς με την ιατρική ομάδα, τη
νοσηλεία και την παραμονή του στο κέντρο αποκατάστασης, ελλείψει της διερεύνησης των
άμεσα πιθανών ψυχογενών ασυνείδητων συμπεριφορών που ανασύρθηκαν –
ενεργοποιηθήκαν μετά το «τραύμα», χωρίς όμως να προέρχονται από αυτό.
Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η παρουσία της τέχνης ως ερμηνευτική παρέμβαση σε
πρωταγωνιστικό ρόλο με στόχο τη βελτίωση και διασφάλιση της ψυχικής υγείας μετά από
«τραύμα» και όχι ως εκ των υστέρων ερμηνευτής των βαθύτερων αιτιών της ψυχολογικής
υγείας του ασθενούς.
Διδακτική Ενότητα 9
Τίτλος Εκπαιδευτικό Δράμα-δραματοθεραπεία-θεατρολογία
(e-Learning)
Περιγραφή
Το Εκπαιδευτικό Δράμα είναι μια οργανωμένη – δομημένη διαδικασία που χρησιμοποιεί τους
κανόνες, τις συμβάσεις, τα στοιχεία και τις τεχνικές της θεατρικής φόρμας και των άλλων
τεχνών, με βασικό σκοπό τη συνειδητή και πολύπλευρη κατάκτηση της γνώσης μέσα στο
κοινωνικό πλαίσιο.
Η μεθοδολογία αυτή είναι βασισμένη στις αρχές επιστημών όπως η ψυχολογία, η
κοινωνιολογία και η φιλοσοφία. Στόχος του μαθήματος είναι να οδηγηθούν οι
επιμορφούμενοι/ες μέσα από τη διερεύνησή του στην κατανόηση βαθύτερων και αφηρημένων
εννοιών.
Παράλληλα, στη συγκεκριμένη ενότητα οι επιμορφούμενοι/ες εισάγονται στη
δραματοθεραπεία μέσα από τη διερεύνηση των ορισμών, των σκοπών και των βασικών
αρχών της. Ουσιαστικά πρόκειται για τη χρήση θεατρικών δραστηριοτήτων για θεραπευτικούς
σκοπούς που εφαρμόζονται στην κλινική και κοινωνική σφαίρα με άτομα και ομάδες.
Διδακτική Ενότητα 10
Τίτλος Δημιουργική μάθηση και κριτικός αναστοχασμός
(e-Learning)
Περιγραφή Στο σεμινάριο αξιοποιούνται μια πληθώρα μεθοδολογικών προσεγγίσεων και μέσων. Η
3
βιωματική μάθηση, το παιδικό βιβλίο, η ποίηση, τα εικαστικά μέσα καθώς επίσης και ο
κριτικός αναστοχασμός, η ανάλυση λόγου και η κριτική ψυχολογία. Με αυτόν τον τρόπο, ο
συμμετέχων μπορεί να συνθέσει δημιουργικά και κριτικά τα διαθέσιμα υλικά, προκειμένου να
κινητοποιηθούν οι μαθητές και μαθήτριες, ώστε να εξετάσουν κριτικά το βιωματικό υλικό που
προκύπτει σε κάθε συνάντηση.
Παράλληλα εκπαιδευτικοί και μαθητές συντελούν βιωματικά στην ανάπτυξη ενός
δημοκρατικού διαδραστικού περιβάλλοντος μάθησης. Στο σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί
συνθέτουν όχι μόνο το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά με βάση τις δικές τους
ανάγκες και τις ανάγκες της τάξης τα δημιουργικά μέσα που προτιμούν. Έτσι ο κριτικός
αναστοχασμός με βάση το «εδώ και τώρα» του σχολείου γίνεται αντικείμενο μόνιμης
διαπραγμάτευσης προκαλώντας αλλαγές και νέους προβληματισμούς.
Διδακτική Ενότητα 11
Τίτλος Ζητήματα φύλου στην εικαστική
(e-Learning)
Περιγραφή
Η διαταραχή ταυτότητας του φύλου ή διαταραχή δυσφορίας του φύλου, όπως έχει πλέον
επικρατήσει να ονομάζεται, χαρακτηρίζεται από τη μία πλευρά, από μία έντονη επιθυμία του
ατόμου να ανήκει στο άλλο φύλο και από την άλλη, από μία έντονη δυσφορία του ατόμου για
το ανατομικό του φύλο. Είναι αρκετά σύνηθες τα παιδιά σε νεαρή ηλικία να παίζουν εναλλάξ
τους ρόλους των δύο φύλων. Αυτό αποτελεί μία φυσιολογική διεργασία στην ανάπτυξη της
ταυτότητας του φύλου.
Στην ενότητα θα εξετάσουμε πως στη θεραπευτική διαδικασία εκφράζονται ασυνείδητα τέτοιου
είδους εσωτερικές διεργασίες, όπως προσκολλήσεις/συγκρούσεις σε ένα από τα γονεϊκά
πρότυπα μέσω της εικαστικής.
Διδακτική Ενότητα 12
Τίτλος Διά ζώσης Μαραθώνιοι/εργαλεία εξειδίκευσης και κατανόησης / ή συγγραφή εργασίας
Περιγραφή
 Βιωματικά εργαστήρια διά ζώσης για την πλήρη κατανόηση της σημασίας της
δημιουργικότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης στην ανάπτυξη, εξέλιξη και
προσδιορισμό του εαυτού
 Η κατανόηση του πολυδιάστατου της εικαστικής έκφρασης (ψυχοσυναισθηματικό,
σωματικό και πνευματικό περιεχόμενο)
 Η κατανόηση της σπουδαιότητας της δημιουργικής διαδικασίας και ο ρόλος του
θεραπευτή σε αυτή
 Η κατανόηση της σημασίας των υλικών και των ιδιοτήτων τους στην εικαστική
έκφραση και στη θεραπευτική παρέμβαση
 Κατανόηση στη συμβολή της Eικαστικής Θεραπείας ως θεραπευτικής παρέμβασης
σε παιδιά & εφήβους, ενήλικες, οικογένειες και άτομα ή ομάδες με ποικίλη
ψυχοπαθολογία.
 Διά ζώσης απαραίτητα υλικοτεχνική υποδομή
6. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή οδηγεί στην απώλεια της
ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.
Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.
7. ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1
έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το
πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείσθε από
κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.
2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι
διαθέσιμα είναι το ακόλουθο info@keklidia.gr .  Για ναμπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα
εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και κύκλος σπουδών (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική
Αγωγή, Η’ Κύκλος). Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.
3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των
διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές πιστωτικές μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος
αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών
ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την
ολοκλήρωση του προγράμματος.
5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα
με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο
δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από
τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των
προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησης τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.
3
8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής
συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί
να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή
οποιασδήποτε βεβαίωσης.
9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς
κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.
10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright
και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.
11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό
μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης.
Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.
12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη
και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την
παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους
διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να
επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη
φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.
13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται,
μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή
βεβαίωσης.
14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας προσφέρουν διάφορα προνόμια στους σπουδαστές τους,
όπως έκπτωση εως 50% σε ένα επόμενο ετήσιο πρόγραμμα ή δωρεάν επιμορφώσεις σε διάφορους
τομείς. Κάθε επιμορφούμενος δικαιούται μια φορά την ειδική αυτή μεταχείριση.
15. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που
φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί
α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας
β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.

Περισσότερα Άρθρα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.   Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που

LIDIA EDU- TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project

TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus, έρχεται να παρακινήσει 6 νέους, ηλικίας