fbpx
Ι.Ι.Ε.Κ. | Κ.Ε.Κ | Κ.Δ.Α.Π

Data Protection Officer – CDPO

         Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Ψηφίστηκε ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ στις  25/5/2018. Ο Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/EC και το ν. 2472/1997
Σκοπός του κανονισμού αποτελεί η εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνεπώς όλες οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαϊου 2018.
Ο Κανονισμός προβλέπει υποχρεωτικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον ορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
(Data Protection Officer – DPO).
Ως DPO διορίζεται πρόσωπο που διαθέτει εμπειρογνωσία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Με την εφαρμογή του Κανονισμού τίθενται αρκετές προκλήσεις στις επιχειρήσεις και τους φορείς του δημοσίου τομέα, με αποτέλεσμα την καταβολή αυξημένων προστίμων έως και 20.000.0000 ευρώ ή 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
Ο Data Protection Officer είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση της εταιρείας και των υπαλλήλων της αναφορικά με την κατάρτιση προσωπικού που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων, τις σημαντικές απαιτήσεις συμμόρφωσης και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων ασφάλειας. Επιπρόσθετα αποτελεί τη  γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και των εποπτικών αρχών που εποπτεύουν δραστηριότητες που σχετίζονται με δεδομένα.
.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης  ο καταρτιζόμενος  είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει και κατανοεί τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και πρακτικές προστασίας δεδομένων
  • Κατανοεί με επάρκεια το GDPR
  • Γνωρίζει τις δραστηριότητες επεξεργασίας του οργανισμού
  • Κατανοεί τεχνολογίες IT και μεθόδους ασφάλειας των πληροφοριών
  • Γνωρίζει τον τομέα επιχείρησης, τις λειτουργίες, τους διοικητικούς κανόνες και διαδικασίες του οργανισμού
  • Τηρεί το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα αναφορικά με την διεκπεραίωση των καθηκόντων του.

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Επαγγελματικές Ομάδες: 
Γιατροί όλων των ειδικοτήτων  , Πολιτικοί Μηχανικοί , Λογιστές, Διοικητικά Στελέχη, Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Δικηγόροι κ.α , οι οποίοι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το κανονιστικό πλαίσιο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη εξειδίκευση πάνω στα θέματα προστασίας δεδομένων.
Φορείς: 
Τράπεζες , Ασφαλιστικές εταιρίες, Ξενοδοχεία, Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι, Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα, Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιμελητήρια, Ιδιωτικά Σχολεία ,Τράπεζες , ΔΕΥΑ , μικροβιολογικά Εργαστήρια , Εκπαιδευτήρια Φροντιστήρια Κλινικές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.α.
Ειδικότερα, αφορά φορείς του δημοσίου τομέα, υπηρεσίες υγείας, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και εταιρείες, επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ή και επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες των πελατών τους, των προμηθευτών τους, του προσωπικού τους ή και τρίτους
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 40 ώρες και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της θέσης του DPO. Ο τρόπος παρακολούθησης είναι δια ζώσης και εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας elearning.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 650€ και δίνεται δυνατότητα καταβολής του ποσού σε δόσεις.
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Οι συμμετέχοντες προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνονται από την TÜV AUSTRIA HELLAS, την ACTA και το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαπίστευσης ISO/IEC 17024        
ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ
Το  ΚΕΚ ΛΥΔΙΑ  ΚΕΔΙΒΙΜ2, είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης , με έδρα την Κατερίνη Πιερίας.
Ο αριθμός πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ είναι 2000200
Το  ΚΕΚ  ΛΥΔΙΑ  υλοποιεί προγράμματα  εκπαίδευσης  ενηλίκων με εκπαιδευτές εγνωσμένου κύρους και εμπειρογνωμοσύνης .  Επίσης διαθέτει σύγχρονη πλατφόρμα εξ αποστάσεως elearning.