Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων για τις επιχειρήσεις

Σεμινάρια ΕΦΕΤ

Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, είναι αυτές που :

  • παράγουν
  • επεξεργάζονται
  • αποθηκεύουν
  • μεταφέρουν
  • διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο
  • τη διάθεση τροφίμων
  • τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Κόστος εγγραφής: 60€

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται και το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ 30€.

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων για τις επιχειρήσεις

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων:

  • Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
  • Η χρονική διάρκεια είναι 8 – 10 ώρες.
  • Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την εκπαίδευση για τμήμα 20 ατόμων και άνω, υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθεί στην έδρα της . Εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.