Ποιο είναι το περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκεται;

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Στα πλαίσια των μαθηµάτων, τα παιδιά δουλεύουν σε οµάδες χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό πακέτο που περιέχει επεξεργαστή (µυαλό), αισθητήρες (αισθήσεις), κινητήρες και δοµικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της  κατασκευής.   Στη συνέχεια,  προγραμματίζουν  την κατασκευή τους  (ροµπότ) σε µια απλή γλώσσα προγραμματισμού, ειδικά σχεδιασμένη για μαθητές, ώστε να πραγματοποιήσει µια συγκεκριμένη ενέργεια. Τα  εκπαιδευτικά πακέτα που χρησιμοποιούνται είναι τα Lego Education WeDo 1 και 2 για τις ηλικίες 6-8 και Lego Mindstorms EV3 για τις ηλικίες 8-16 ετών.

Αξίζει να τονισθεί ότι η Ακαδηµία Ροµποτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας προσαρµόζει τα µαθήµατα Εκπαιδευτικής Ροµποτικής σε ειδικά σχεδιασµένο, βάση ερευνητικών µελετών της ευρύτερης επιστηµονικής και  εκπαιδευτικής  κοινότητας,  µεθοδολογικό  µοντέλο  το οποίο  αποτελείται  από τα εξής στάδια:

Ενεργοποίηση

Στο στάδιο αυτό γίνεται η εισαγωγή του θέµατος που θα µελετήσουν οι µαθητές, το οποίο αναλύεται και εµπλουτίζεται µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα στάδιο στο οποίο αναζητούνται και αξιοποιούνται οι προηγούμενες γνώσεις των µαθητών.

Διερεύνηση

Στο στάδιο αυτό οι µαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τη γνώση και την εµπειρία τους για να δώσουν απάντηση στο πρόβληµα µέσα από στρατηγικές καταιγισµού ιδεών, εννοιολογικών χαρτών, διαλογικής συζήτησης µε τη χρήση των εργαλείων της Εκπαιδευτικής Ροµποτικής.

Κατασκευή-Προγραµµατισµός

Στο στάδιο αυτό επιχειρείται η κατάκτηση των απαιτούµενων γνώσεων και δεξιοτήτων µε τα εργαλεία της Εκπαιδευτικής Ροµποτικής µέσα από οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες µε τελικό προϊόν ένα ροµποτικό τεχνούργηµα που παρουσιάζει ελεγχόµενες συµπεριφορές.

Παρουσίαση έρευνας δράσης

Κάθε οµάδα παρουσιάζει το τελικό έργο της και περιγράφει τον τρόπο που συνεργάστηκε για να το φέρει εις πέρας.

Συλλογιστική ανάδραση

Στο στάδιο αυτό επιχειρείται η κριτική ανάλυση των δρώµενων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και των διαµορφωτικών αλλαγών που ενδείκνυται. Η πρακτική αυτή τροφοδοτεί στη συνέχεια το στοχασµό και την παραπέρα δράση της οµάδας.