Μαθήματα Ρομποτικής στο Πανεπιστήμιο

Ρομποτική στο Πανεπιστήμιο

Η Ροµποτική  σήµερα θεωρείται ως  το τέταρτο R της  µάθησης  «Reading, wRriting aRithmatic  and Robotics», που οι σύγχρονοι µαθητές πρέπει να κατακτήσουν για να επιτύχουν σε έναν κόσµο βασισµένο στην τεχνολογία και άκρως ανταγωνιστικό. Η Ροµποτική ενσωµατώνει όλα τα πεδία του STEM (Science, Technology Engineering, Mathematic).

Οι εκπαιδευτικές δράσεις Ροµποτικής, µε το διεπιστηµονικό χαρακτήρα που έχουν, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν βιωµατικά περιοχές, όπως µηχανική, ηλεκτρονική, αυτόµατο έλεγχο, επιστήµες των υπολογιστών, της τεχνολογίας, των µαθηµατικών, της φυσικής, αλλά και της αρχιτεκτονικής (STEAM).

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ακαδηµία Ροµποτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας προσφέρει µαθήµατα Εκπαιδευτικής Ροµποτικής σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει ότι προσφέρει κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των «∆εξιοτήτων του 21ου Αιώνα», όπως αυτές καθορίζονται από την UNESCO και την Ευρωπαϊκή Ένωση («∆εξιότητες Ευρώπης 2020»), εκπαιδεύοντας τους µαθητές της στα παρακάτω:

  • Να µετατρέψουν την µάθηση σε διασκέδαση, µέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες.
  • Να βελτιώσουν τις   λεπτές κινητικές δεξιότητες και τις  κατασκευαστικές δεξιότητες τους.
  • Να εισαχθούν στις επιστηµονικές µεθόδους εργασίας.
  • Να αναπτύξουν  Συνεργατικότητα,  Κριτική σκέψη,  Ικανότητα επίλυσης προβληµάτων,  Επικοινωνία, Δηµιουργικότητα, Προσαρµοστικότητα, Αυτοκαθοδήγηση.
  • Να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο χώρο των Φυσικών επιστηµών, των Μαθηµατικών, της Μηχανικής, της Τεχνολογίας, αλλά και της Τέχνης.
  • Να εκτιµήσουν και να αντιληφθούν τις εφαρµογές της Τεχνολογίας.
  • Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό τους.
  • Να προετοιµαστούν για έναν γρήγορα  αναπτυσσόµενο και  άκρως ανταγωνιστικό κόσµο.