ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (600 ΩΡΩΝ)

                                                       ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
                                        ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (600 ΩΡΩΝ)
To KEK ΛΥΔΙΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (600 ΩΡΩΝ)
Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έναρξη μαθημάτων από: 10/03/2020
Λήξη μαθημάτων: 09/03/2021
Δίδακτρα: 500 ευρώ,
1.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα
καιεντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με
εμπλουτισμένοκαι απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία
και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες,
εργαζόμενους στηνυγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που
θέλουν να διευρύνουντους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής
παρέμβασης, τηνπαροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό
συγκριτικόπλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
2. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:
 κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας.
 γνωρίζουν και να διατυπώνουν σχέδια διαφοροποιημένης διδασκαλίας, μέσα από τον ορθολογική κατάρτιση
συναφών προγραμμάτων σπουδών.
 γνωρίζουν και να καταγράφουν τη συμβολή των βιωματικών τεχνικών και ενεργητικής μάθησης.
 αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα όρια της συμβολής της ψηφιακής τεχνολογίας στην εξέλιξη και πρόοδο
των μαθητών με έ.α.
 οργανώνουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες
του ευαίσθητου αυτού μαθητικού πληθυσμού (μαθητές με έ.α.)
 συντάσσουν ολοκληρωμένα σχέδια συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού και ειδικών (λογοθεραπευτή,
φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, παιδοψυχολόγου)
 αξιοποιούν παιδαγωγικά τις Νέες Τεχνολογίες και να ενισχύουν τη συμμετοχή των μαθητών μέσα από
στοχευμένες τεχνικές ενεργητικής μάθησης.
 απομυθοποιούν νόρμες και κοινωνικά status για αυτή την κατηγορία μαθητών
 προωθούν το διακύβευμα της ισότιμης πρόσβασης και ευκαιριών για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές
 διαμορφώσουν κουλτούρα ανεκτικότητας στο «διαφορετικό»
3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία
ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή
διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι
δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να
επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.3. Δ
Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής
βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θεσπίσει.
Περιεχόμενα προγράμματος
4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
3
Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 600 διδακτικές ώρες.
4Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1. Μελέτη πρωτότυπου υλικού 20-30 σελίδων ανά μηνιαία θεματική ενότητα
2. Μελέτη συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού
3. Συγγραφή τριών μικρών εργασιών (κατά το α εξάμηνο μια ανά δίμηνο, 1.500 – 3.000 λέξεων)
4. Τελικό τεστ αξιολόγησης 100 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας
θεματικής ενότητας)
5. Συγγραφή τελικής ατομικής εργασίας (3.000 – 6.000 λέξεων)
6. Δόμηση σχεδίου μικροδιδασκαλίας (1.500‐3.000 λέξεων)

4Γ. ECVET και Μοριοδοτήσεις
Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET.
Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 600 ωρών πιστώνει 30 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet )
Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το
πλεονέκτημα αυτό:
-Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία
-Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου
-Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση
Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των
επιμορφούμενων.

5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:
Διδακτική Ενότητα 1
Τίτλος Εισαγωγή στηνΕιδικήΑγωγή
Περιγραφή
Για την καλύτερη κατανόηση της Ειδικής Αγωγής, χρειάζεται να ορίσουμε, την έννοια
της αναπηρίας. Το φυσιολογικό διαφοροποιείται ανάλογα με την κάθε κοινωνική
περίσταση (ιστορικά, γεωγραφικά, πολιτικά). Στην προσπάθεια των ανθρώπων να
κατανοήσουν την κοινωνία μέσα στην οποία ζουν, ορίζονται διαφορετικά οι έννοιες
του κανονικού και του ειδικού. Η κοινωνία προσδιορίζει στην πράξη τι είναι κανονικό
και τι όχι, όταν δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη της διαφορετικότητας και δεν
προσαρμόζεται στις διαφοροποιήσεις. Κάθε εποχή και κάθε κοινωνία έχει τις δικές της
αντιλήψεις για την αναπηρία. Οι σύγχρονες κατευθύνσεις για τα άτομα με αναπηρία
προβλέπουν: ανάπτυξη – διατήρηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και
λειτουργικότητας στις δεξιότητες καθημερινής ζωής, αποϊδρυματοποίηση και ανάπτυξη
δομών αυτόνομης διαβίωσης και πέρασμα από την Ειδική Αγωγή στη Ειδική
Εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Νόμο 3699/2008, που ισχύει σήμερα, «Ειδική Αγωγή
και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών
στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους
μαθητές με εεα. Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς
τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο
μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την
παροχή δωρεάν δημόσιας ΕΑΕ στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα
στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες». Η ΕΑΕ επιδιώκει: α) την ολόπλευρη και
αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, β) τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και
δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξή τους στο γενικό
σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν, γ) την αντίστοιχη προς τις δυνατότητές
τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική
δραστηριότητα και δ) την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωσή τους με το
κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.
Διδακτική Ενότητα 2
Τίτλος
Μαθησιακές Δυσκολίες Υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής
Περιγραφή
Με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες αναφερόμαστε σε αναπτυξιακές διαταραχές, οι οποίες
εμφανίζονται συχνά στο σχολικό περιβάλλον ως <<ειδική>> μαθησιακή δυσκολία στην
ανάγνωση, στη γραφή και στα μαθηματικά Στην Ελλάδα ο όρος ξεκίνησε στις αρχές της
δεκαετίας του ’80 (Τζουριάδου, 1979, Πόρποδας, 1981). Οι πρώτες ενδείξεις μαθησιακών
δυσκολιών φαίνονται στην προσχολική ακόμα ηλικία και παραμένουν στην εφηβική και
ενήλικη ζωή των ατόμων, γι’ αυτόν το λόγο και χαρακτηρίζονται ως ΄΄δυσκολίες ζωής’’.(Silver,
1987). Η εκδήλωσή τους συνδέεται με τη σχολική μάθηση και μπορούμε να τις αξιολογήσουμε
μόνο στην περίπτωση που οι μαθητές έχουν αρχίσει την τυπική τους φοίτηση στο σχολικό
περιβάλλον (Τζουριάδου, 2011). Στην περίπτωση των μαθησιακών δυσκολιών προκύπτει
ασυμβατότητα ανάμεσα στις ικανότητες και στην επίδοση, ανάμεσα στη νοημοσύνη και στην
επίδοση. Οι ίδιες τόσο ως επιστημονική έννοια όσο και ως περίπτωση εκπαιδευτικής
πολιτικής, αποτελούν ένα πεδίο αδιευκρίνιστο έως και σήμερα. Η αντιμετώπισή τους βασίζεται
στην αξιολόγηση, ενώ είναι βέβαιο πως οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν ανάγκη όχι
απλώς από ειδική αγωγή, αλλά και από εξειδικευμένα προγράμματα, τα οποία έχουν τη βάση
τους στην καλλιέργεια των διεργασιών σκέψης και της μεταγνωστικής τους ικανότητας, ενώ
ταυτόχρονα βοηθούν τους μαθητές να καλλιεργήσουν της στρατηγικές εκείνες, οι οποίες θα
τους καταστούν χρήσιμες προκειμένου να βελτιώσουν τις ελλείψεις τους. Το πεδίο των
μαθησιακών δυσκολιών είναι ευρύ και εμπεριέχει ελλείμματα των μαθητών σε διάφορους
τομείς, τους οποίους θα εξετάσουμε.
Διδακτική Ενότητα 3
Τίτλος
Αναπτυξιακές Διαταραχές, Αυτισμός
Περιγραφή
Με τον όρο «Αναπτυξιακή διαταραχή» περιγράφουμε νοητικές ή νευροφυσιολογικές
αδυναμίες ή ελλείμματα, τα οποία εκδηλώνονται πολύ νωρίς στο άτομο και αφορούν
στη μαθησιακή-εκπαιδευτική διαδικασία, την κινητική λειτουργία και την κοινωνική του
προσαρμογή. Διακρίνονται σε ήπιας, μέτριας και σοβαρής δυσκολίας και
προσδιορίζουν τις διαταραχές της νοητικής στέρησης, της εγκεφαλικής
δυσλειτουργίας, του φάσματος του αυτισμού, των γενετικών και χρωμοσωμικών
ανωμαλιών (σύνδρομο Down, σύνδρομο εύθραυστου X) και των ειδικών
αναπτυξιακών μαθησιακών και δευτερογενών γλωσσικών διαταραχών. Ο όρος
«Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ) χρησιμοποιείται προκειμένου να
περιγράψει ένα ευρύ φάσμα νευρο-αναπτυξιακών διαταραχών με κοινά
χαρακτηριστικά, όπως τα ελλείμματα σε κοινωνικές-επικοινωνιακές δεξιότητες, τα
περιορισμένα ενδιαφέροντα, καθώς και τα επαναληπτικά πρότυπα συμπεριφοράς.
Οι βασικές έννοιες και τα είδη των αναπτυξιακών διαταραχών, τα χαρακτηριστικά της
διαταραχής του αυτιστικού φάσματος καθώς και η ανάλυση του εξατομικευμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος που καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών με ΔΑΦ
συνιστούν το βασικό αντικείμενο μελέτης της παρούσας ενότητας.
ιδακτική Ενότητα 4
Τίτλος
Γλωσσικές διαταραχές
Περιγραφή
Μια από τις προκλήσεις της εκπαίδευσης είναι η ανίχνευση και η αποτελεσματική
διαχείριση και αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης που οφείλονται στις γλωσσικές
διαταραχές. Η σύγχρονη έρευνα και η επιστημονική γνώση έδειξαν ότι οι δυσκολίες
στην ανάγνωση, την έκφραση, τη γραφή, την επικοινωνία που συχνά αποδίδονταν
3
στην έλλειψη κινήτρων και ενδιαφέροντος των παιδιών οφείλονταν σε διαταραχές της
γλωσσικής ανάπτυξης. Ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών μάθησης μπορεί να
οδηγήσει στην έγκαιρη αντιμετώπιση που θα εξασφαλίσει μια καλύτερη προσαρμογή
των παιδιών με γλωσσικές διαταραχές τόσο στο σχολικό όσο και στο ευρύτερο
κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι γλωσσικές διαταραχές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
δυσκολιών μάθησης με πολυπαραγοντική αιτιολογία. Στην παρούσα ενότητα θα
προσεγγιστούν οι κυριότεροι τύποι των γλωσσικών διαταραχών, η πιθανή τους
αιτιολογία, η αναπτυξιακή πορεία των παιδιών με την εκάστοτε διαταραχή και θα
παρουσιαστούν ενδεικτικοί τρόποι αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν
οι βασικές θεωρήσεις της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης, οι διαταραχές της
επικοινωνίας, οι φωνολογικές διαταραχές και οι διαταραχές μάθησης (ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες, γενικές μαθησιακές δυσκολίες). Για κάθε ένα από τους τύπους
των γλωσσικών διαταραχών θα παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο καθώς επίσης
θα παρατίθεται προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω διερεύνηση. Οι διδακτικοί
στόχοι της ενότητας είναι η απόκτηση των βασικών γνώσεων του είδους, της πιθανής
αιτιολογίας, της αναπτυξιακής πορείας και των τρόπων αντιμετώπισης των γλωσσικών
διαταραχών ώστε να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία των κατάλληλων εκπαιδευτικών
ευκαιριών για τα παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες καθώς και η εξοικείωση με τη σχετική
ορολογία και τη βιβλιογραφία.
Διδακτική Ενότητα 5
Τίτλος
Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο- Παρεμβάσεις στην Ειδική Αγωγή
Περιγραφή
Η εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς σε παιδιά αποτελεί ένα φαινόμενο που έχει
επισημανθεί από ερευνητές και εκπαιδευτικούς. Οι προβληματικές συμπεριφορές θεωρούνται
ως μία σημαντική πηγή άγχους για εκπαιδευτικούς και γονείς. Αυτό, πολλές φορές, έχει ως
αποτέλεσμα την ανάπτυξη ακατάλληλων μορφών διευθέτησής τους ή την απουσία
ουσιαστικής βοήθειας προς τους μαθητές. Ένα πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων συμπεριφοράς αποτελεί ο ακριβής και κατάλληλος προσδιορισμός της
προβληματικής συμπεριφοράς. Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι μία σύνθετη
πραγματικότητα, που απαιτεί προσοχή ως προς τον προσδιορισμό και την ερμηνεία της. Κάθε
συμπεριφορά παρουσιάζεται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Τόσο η αύξηση, όσο και η μείωσή της
εξαρτάται από τη δυναμική της συμπεριφοράς των άλλων. Συνεπώς, η ίδια συμπεριφορά
μπορεί να χαρακτηρίζεται ως προβληματική από έναν εκπαιδευτικό και όχι από κάποιον άλλο,
εξαρτάται δηλαδή από τα υποκειμενικά κριτήρια και τα επίπεδα ανοχής του κάθε
εκπαιδευτικού.
Διδακτική Ενότητα 6
Τίτλος
Κοινωνικός αποκλεισμός, ένταξη και συμπερίληψη
Περιγραφή
Στο συγκεκριμένο μάθημα θα εξετασθούν τα ζητήματα του εκπαιδευτικού και κατά
συνέπεια του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με αναπηρίες και κατά πόσον είναι
δυνατόν να τύχουν ίσων ευκαιριών και δίκαιης μεταχείρισης. Θα εξετασθεί η
3
εκπαίδευση της συμπερίληψης και θα αναλυθούν οι όροι της ενσωμάτωσης, ένταξης
και συμπερίληψης. Είναι ένα γεγονός ότι οι ανισότητες που υφίστανται στο κοινωνικό
περιβάλλον εμφανίζονται και στο περιβάλλον του σχολείου, μέσα στο οποίο
ενδεχομένως αυξάνονται ή μειώνονται και συντηρούνται ή όχι. Οι ερμηνείες γύρω από
τη συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι πολλές, ανάλογα με τον τρόπο που καθένας
εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γενικότερα η ιδέα της συμπερίληψης
υφίσταται στα αναλυτικά προγράμματα και αντικατοπτρίζει όχι μονάχα την
τοποθέτηση του κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο τυπικής
ανάπτυξης, αλλά και στη δημιουργία εκείνων των συνθηκών μάθησης, οι οποίες θα
μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για την εκπαίδευση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα
από τις αδυναμίες που κάποια από αυτά εμφανίζουν. Σύμφωνα με το συμπεριληπτικό
μοντέλο, τα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν
όλους τους μαθητές μέσα από προσαρμοσμένες στρατηγικές, ώστε όλοι να είναι
εφικτό να ανταποκριθούν. Κύριος στόχος είναι η εκπαίδευση όλων των παιδιών
ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητα ή τις δυσκολίες, τις οποίες ίσως παρουσιάζουν,
ώστε να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να δημιουργηθούν οι βάσεις για μια
εκπαίδευση για όλους.
Διδακτική Ενότητα 7
Τίτλος Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες
Περιγραφή
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν εξελιχθεί ραγδαία
τα τελευταία χρόνια και αποτελούν ένα από τα πιο βασικά τεχνολογικά επιτεύγματα
της ανθρώπινης ιστορίας, ενώ πλέον έχουν και τεράστια σημασία για όλους τους
ανθρώπους στον κόσμο. Για μια κοινωνία λοιπόν χωρίς αποκλεισμούς, είναι
σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε πολίτη, που το επιθυμεί, να συμμετέχει στο
ψηφιακό γίγνεσθαι, παρά τα όποια ατομικά ή κοινωνικά μειονεκτήματα του. Όσον
αφορά στην Ειδική Αγωγή &Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), παρά το γεγονός ότι πολλά
εξαρτώνται από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο και την προσωπικóτητά
του, η τεχνολογία των πολυμέσων ανοίγει έναν νέο δρόμο για τη μάθηση με βάση την
προσωπική ανακάλυψη και εμπειρία.
Οι ΤΠΕ παρέχουν τρεις τύπους Πρόσβασης: Φυσική, Γνωστική και Υποστηρικτική.
Στη Φυσική πρόσβαση οι Τ.Π.Ε. παρέχουν πρόσβαση σε μαθητές, με την βοήθεια
πάντα του εκπαιδευτικού, με τη χρήση ειδικών λογισμικών (τεχνολογία υποστήριξης)
να εκπαιδευτούν και να επικοινωνήσουν, να «σερφάρουν» στο διαδίκτυο, να
πληκτρολογήσουν ένα κείμενο κλπ. Στη Γνωστική πρόσβαση, οι Τ.Π.Ε. παρέχουν
γνωστική πρόσβαση σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες π.χ. η χρήση εικόνων μέσα
σε γραπτά κείμενα βοηθάει στην κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και οι
μαθητές οδηγούνται στη μάθηση. Στην Υποστηρικτική πρόσβαση, μεγάλο μέρος των
μαθητών που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση δέχεται υποστήριξη και
ανατροφοδότηση. Έτσι, οι μαθητές με δυσκολίες έχουν υποστηρικτική βοήθεια, αφού
ο Η/Y καλύπτει κάποιες αδυναμίες τους στο γράψιμο και στο διάβασμα, όπως π.χ.
επεξεργασία κειμένου και αυτόματη διόρθωση ορθογραφίας. Με αυτόν τον τρόπο
μαθητές με δυσκολίες, από θεατές γίνονται συμμετέχοντες και έπειτα δημιουργοί.
Διδακτική Ενότητα 8
Τίτλος
Συμβουλευτική Οικογενειών μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες
Περιγραφή
Η συμβουλευτική αποτελείται από μια σαφώς οργανωμένη και επιτρεπτική σχέση, που
επιτρέπει στον πελάτη να αποκτήσει αυτογνωσία σε βαθμό που να μπορεί να κάνει
θετικά βήματα προς την κατεύθυνση που του έχει υποδείξει ο νέος του
προσανατολισμός. Η συμβουλευτική συνίσταται σε μια σειρά άμεσων επαφών με το
άτομο, που αποσκοπούν στο να του προσφέρουν βοήθεια ώστε να αλλάξει τις στάσεις
και τη συμπεριφορά του. Η συμβουλευτική των οικογενειών με παιδιά με ειδικές
ανάγκες και ιδιαίτερες ευαισθησίες αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της
συμβουλευτικής που μόνο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Οι
παραδοσιακές μέθοδοι ανατροφής, ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο, δεν δίνουν
απαντήσεις στα ιδιαίτερα προβλήματα, που προκαλεί η αναπηρία. Η ανάγκη της
οικογένειας για καθοδήγηση, υποστήριξη και συμβουλευτική είναι, συνήθως,
μακροχρόνια. Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της διαταραχής, η αποδοχή των
δυσκολιών και η προσαρμογή δεν είναι εύκολη διαδικασία. Οι γονείς χρειάζονται
χρόνο και υποστήριξη προκειμένου να αποδεχθούν τα προβλήματα και να
αναθεωρήσουν τις προσδοκίες για το μέλλον του παιδιού και της οικογένειας. Η
συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών με τους γονείς συνιστά έναν από τους
σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος
παρέμβασης. Οι στάσεις των ειδικών και οι επιθυμίες των γονέων δε θα πρέπει σε
καμία περίπτωση να αφήνουν περιθώρια για ανταγωνιστικές σχέσεις.
Οι παράγοντες που θεωρούνται ουσιαστικοί για μια θετική σχέση με τους γονείς, σύμφωνα με
τα ευρήματα μιας σειράς ερευνών είναι: Ενίσχυση της επάρκειας των γονιών, Δημιουργία ενός
οικογενειακού περιβάλλοντος που συμβάλλει στην ανάπτυξη του παιδιού, Ενθάρρυνση της
αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας μεταξύ γονέων – παιδιών, Συμβουλευτική γονέων για τις
προοπτικές της εξέλιξης του παιδιού, Αντιμετώπιση της προσωπικής και οικογενειακής
δυναμικής, Δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου μεταξύ γονιών και επαγγελματιών για τα
προγράμματα πρώιμης παρέμβασης και Δημιουργία κοινωνικών σχέσεων.
Διδακτική Ενότητα 9
Τίτλος Πλαίσιο συνεργασίας ειδικοτήτων που εργάζονται στην ειδική αγωγή και νομοθετικό
πλαίσιο
Περιγραφή
Διεπιστημονική συνεργασία είναι η συνεργασία επιστημόνων διαφορετικών
ειδικοτήτων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της θεραπείας και της φροντίδας των
παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αγγίζει όλο το φάσμα της
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, από την πρώτη διάγνωση και αξιολόγηση, την
προσχολική και σχολική εκπαίδευση μέχρι την επαγγελματική αποκατάσταση. Η
οικογένεια καλείται να συνεργαστεί με ανθρώπους διαφορετικών ειδικοτήτων, ο
αριθμός των οποίων εξαρτάται από το επίπεδο των δυσκολιών του μαθητή/της
μαθήτριας. Η αναγκαιότητα της διεπιστημονικής συνεργασίας είναι μεγάλη, καθώς
καμία ειδικότητα από μόνη της δεν διαθέτει τις γνώσεις και τα μέσα για να εκπαιδεύσει
ολόπλευρα τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες.
Το προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές δομές της ειδικής αγωγής, οφείλει να
ενεργεί στο πλαίσιο των παγκόσμιων διακηρύξεων των δικαιωμάτων των ατόμων με
3
αναπηρία (ΑμεΑ) και σύμφωνα με τις δεοντολογικές αρχές της επιστημονικής και
επαγγελματικής του ιδιότητας να συμμετέχει και να προωθεί επαγγελματικές
δραστηριότητες που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών
εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ και των οικογενειών
τους, να επιδεικνύει ευαισθησία για το θρήσκευμα, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, το
φύλο, την αναπηρία, την κοινωνικοοικονομική θέση των ΑμεΑ και έχει την ευθύνη για
τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων Τέλος, συνεργεί με το
προσωπικό των σχολείων γενικής εκπαίδευσης, με τα θεσμικά όργανα και τα μέλη της
κοινότητας στην προώθηση της σχολικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των
ΑμεΑ.
Αποτιμώντας τη νομοθεσία της ειδικής αγωγής από το 1981 έως σήμερα παρατηρούμε
αρχικά την πρόθεση ελέγχου του μαθητικού πληθυσμού με αναπηρίες στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Στους δύο τελευταίους νόμους της ειδικής αγωγής στον
2817/2000 και στον 3699/2008, επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του ελέγχου με τη
θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών διαγνωστικών φορέων (ΚΔΑΥ και ΚΕΔΔΥ αντίστοιχα).
Σήμερα, με τη δημιουργία και των ΚΕΣΥ, η φιλοσοφία είναι στην κατεύθυνση της
συμπερίληψης και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Διδακτική Ενότητα 10
Τίτλος Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
Περιγραφή
Το μάθημα φέρει εισαγωγικό χαρακτήρα στη μελέτη των δύο ρευμάτων ερευνητικής
μεθοδολογίας που έχουν κυριαρχήσει στις κοινωνικές επιστήμες. Μετά το πέρας αυτού, οι
συμμετέχουσες και συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη
διαφοροποίηση της ποσοτικής στρατηγικής έρευνας από την ποιοτική στρατηγική στη βάση
τριών κεντρικών σημείων: α. τη σχέση μεταξύ θεωρίας και έρευνας, β. τα επιστημολογικά
ζητήματα και γ. τα οντολογικά ζητήματα, όπως αυτά ανακύπτουν στη μελέτη του κοινωνικού
κόσμου.
Διδακτική Ενότητα 11
Τίτλος Συγγραφή πτυχιακής εργασίας και μεθοδολογία έρευνας
Περιγραφή
Οι εκπαιδευόμενοι θα εκπονήσουν επιστημονική εργασία 3.000-6.000 λέξεων.
Διδακτική Ενότητα 12
Τίτλος Δόμηση σχεδίου μικροδιδασκαλίας
Περιγραφή Οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να oργανώσουν την δομή μιας μικροδιδασκαλίας βασισμένης
στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι αρχές τις μικροδιδασκαλίας θα διευκρινιστούν με
την μελέτη ψηφιακού υλικού και συγκεκριμένων οδηγιών.
6. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή οδηγεί στην απώλεια της
ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.
Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.
7. ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1
έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το
πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείσθε από
κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.
2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι
διαθέσιμα είναι τα ακόλουθo  info@keklidia.g. Για να
μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα
εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και κύκλος σπουδών (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική
Αγωγή, Η’ Κύκλος). Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.
3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των
διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές πιστωτικές μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος
αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών
ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την
ολοκλήρωση του προγράμματος.
5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα
με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο
δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από
τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των
προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησης τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.
8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής
συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί

Περισσότερα Άρθρα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.   Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που

LIDIA EDU- TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project

TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus, έρχεται να παρακινήσει 6 νέους, ηλικίας

Έναρξη Τμημάτων Γραφής και Ανάγνωσης Braille !!

Ανακοινώνουμε την Έναρξη Τμημάτων Γραφής και Ανάγνωσης Braille!! Έναρξη μαθημάτων : 03/10/2022 Δηλώστε το Ενδιαφέρον σας! https://lidia.edu.gr/seminar-braille/ Συνολικό Κόστος : 260€ Με Πιστοποίηση Τα δίδακτρα