ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΛΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (436 ΩΡΩΝ)

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΦΥΛΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (436 ΩΡΩΝ)

To KEK ΛΥΔΙΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Ετήσιο Πρόγραμμα Έμφυλη και σεξουαλική ταυτότητα
Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία

Έναρξη μαθημάτων από: 10/03/2020
Λήξη μαθημάτων: 09/03/2021
Δίδακτρα: 380 ευρώ
1.ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Πρόγραμμα αποτελεί μια εισαγωγή στον τομέα της κοινωνιολογίας του φύλου. Σκοπός του προγράμματος είναι να
παρουσιάσει διεξοδικά και εμπεριστατωμένα τους ορισμούς, τους παράγοντες διαμόρφωσης της έμφυλης και σεξουαλικής
ταυτότητας. Έμφαση δίνεται στις θεωρίες του φύλου και της σεξουαλικότητας και στην ανάπτυξη της ταυτότητας φύλου στο
πλαίσιο του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται τομείς όπως δημόσια υγεία, εγκληματικότητα
που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤ+ άτομα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και
εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και
απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά
βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην
υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν
τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την
παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό
πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
2. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:
 κατανοεί τις έννοιες που αφορούν την έμφυλη ταυτότητα του ατόμου
 αναγνωρίζει τις βασικές συναισθηματικές τους διαταραχές, και να γνωρίζει την ενδεικνυόμενη διαχείριση και
αντιμετώπισή τους
 κατανοεί το ρόλο της οικογένειας και του σχολείου στην ενίσχυση της ταυτότητας φύλου και της σεξουαλικής
ταυτότητας του παιδιού
 είναι σε θέση να αναγνωρίσει αποκλίνουσες συμπεριφορές και να συμβάλει ουσιαστικά στη διαχείριση
προβλημάτων που επιφέρουν
 γνωρίζει τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της κοινωνιολογίας του φύλου
 εφαρμόσει βασικές δεξιότητες διαχείρισης ψυχοσυναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών και
εφήβων στο οικογενειακό, σχολικό ή/και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από δώδεκα (12 διδακτικές μηνιαίες ενότητες). Κάθε μηνιαία
ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή
διδασκαλία δεν απαιτεί την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων. Οι επιμορφούμενοι
δεν είναι αναγκαίο να συνδέονται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να
επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.3Β. Δ
Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής
βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θεσπίσει.
Περιεχόμενα προγράμματος
4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και πιστώνει 436 διδακτικές ώρες.
4Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1. Μελέτη πρωτότυπου υλικού 20-30 σελίδων ανά μηνιαία θεματική ενότητα
2. Μελέτη συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού
3. Τελικό τεστ αξιολόγησης 100 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας
θεματικής ενότητας)
4. Συγγραφή τελικής ατομικής εργασίας (3.000 – 6.000 λέξεων)

4Γ. ECVET και Μοριοδοτήσεις
Όλα μας τα Προγράμματα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET.
Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 436 ωρών πιστώνει 21,8 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet )
Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το
πλεονέκτημα αυτό:
 Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία
 Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου
 Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση και την επαγγελματική
ενδυνάμωση
Το Πανεπιστήμιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης των
επιμορφούμενων.
5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:
Διδακτική Ενότητα 1
Τίτλος Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Περιγραφή
Η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογίαόπως και άλλες
επιστήμεςέχουνναπαρουσιάσουνέωςσήμεραμιαπληθώραεπιστημονικώνμελετώνκαιερευνώναναφορικά μετοφύλο,
πουαναδεικνύουντόσοτοδιεπιστημονικό
χαρακτήρατουσυγκεκριμένουθέματοςόσοκαιτηνποικιλίατωνθεωρητικώνπροσεγγίσεωνπουεπιχειρούννατοερμηνεύσουν.
Ησυγκεκριμένηδιδακτικήενότηταπεριλαμβάνειορισμούςπουεπικρατούν στην επιστημονική κοινότητα σε σχέση με την
έμφυλη και σεξουαλική ταυτότητα του ατόμου. Αναλυτικότερα θα εξεταστούν οι ορισμοί, κοινωνικό και βιολογικό φύλο,
έμφυλη και σεξουαλική ταυτότητα, θα αναφέρουμε το Νομοσχέδιο για την αναγνώριση ταυτότητας φύλου και θα
αναλύσουμε και τον όρο διεμφυλικότητα
Διδακτική Ενότητα 2
Τίτλος Παράγοντες διαμόρφωσης της έμφυλης και της σεξουαλικής ταυτότητας
Περιγραφ
ή
Όλεςοικοινωνιολογικέςπροσεγγίσειςεπισημαίνουντορόλοτηςκοινωνικοποίησηςστηδιαμόρφωσητηςέμφυληςταυτότηταςκαιτηςέ
κφρασηςφύλου. Όλοιοιφορείςκοινωνικοποίησηςδιαδραματίζουνσημαντικό ρόλοστηδιαδικασίατηςκοινωνικοποίησης,
ηοικογένειακαιτοσχολείοωστόσο, έχουνκαθοριστικό ρόλο. Επίσης, τοπαιχνίδι, ωςβασική παιδική δραστηριότητα,
συμβάλλεικαιαυτό στηδιαμόρφωσητηςέμφυληςταυτότηταςτουπαιδιού. Ηδιαμόρφωσητηςέμφυληςταυτότηταςαποτελεί
μιαπολύπλοκηδιαδικασία, ηοποίαξεκινά πριναπό τηγέννησητουπαιδιού.
Στη δεύτερη διδακτική ενότητα θα αναλύσουμε όλους τους φορείς κοινωνικοποίησης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της
έμφυλης ταυτότητας, τις κοινωνιολογικές θεωρίες του φύλου, και θα εστιάσουμε στη θεωρία της JudithButler για την
επιτέλεση φύλου. Τέλος, θα παρουσιάσουμε σχετικές έρευνες για τη βιολογία της ομοφυλοφιλίας.
Διδακτική Ενότητα 3
Τίτλος Αναγνώριση και διαχείριση της έκφρασης φύλου (comingout)
Περιγραφή
Η άρνηση, αποθάρρυνση, ή και η απαγόρευση σε ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά να μιλήσουν για τις
σχετικές σκέψεις, τα συναισθήματά τους και να εκφράσουν την ταυτότητά τους.
Διδακτική Ενότητα 4
Τίτλος ΛΟΑΤ+ και υγεία
Περιγραφή
Τα ΛΟΑΤ+ άτομα αντιμετωπίζουν ανισότητες ακόμη και στη δημόσια υγεία. Στην χώρα μας,
για όσα τρανς πρόσωπα είναι ασφαλισμένα είναι δυνατή η πρόσβαση στην ορμονοληψία
μέσω της ασφάλειάς τους. Ωστόσο, λόγω των αποκλεισμών που υφίστανται οι
τρανςάνθρωποι στο χώρο της εργασίας, που έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί/ές εξ αυτών να είναι
ανασφάλιστες/οι, δεν έχουν πρόσβαση όλες και όλοι. Επιπλέον, στην Ελλάδα οι επεμβάσεις
επαναπροσδιορισμού φύλου δε χρηματοδοτούνται από τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό
εμφανώς αντιτίθεται στα πρότυπα που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων
3
Δικαιωμάτων. Ακόμη, οι εμπειρίες των διεμφυλικών ατόμων με το σύστημα υγείας είναι συχνά
αρνητικές, ειδικά με ανεπαρκώς πληροφορημένους εργαζομένους στο σύστημα υγείας, συχνά
προκατειλημμένους και αγενείς απέναντι στους ασθενείς, για παράδειγμα όταν αναφέρονται
στον ασθενή τους χρησιμοποιώντας το μη επιθυμητό φύλο. Τούτο, ιδιαίτερα, αναφέρεται πολύ
συχνά στην Ελλάδα. Επίσης κάτι που αναφέρεται συχνά είναι ότι οι τρανς όταν προσφεύγουν
σε νοσοκομειακή περίθαλψη, καταχωρούνται με το ανατομικό τους φύλο και εισάγονται σε
θαλάμους σύμφωνα με αυτό. Τούτο συνεπάγεται ανοίκειες συμπεριφορές και παρενοχλήσεις
είτε από λειτουργούς υγείας, είτε από άλλους/ες ασθενείς και επισκέπτες.
Διδακτική Ενότητα 5
Τίτλος Έμφυλη βία
Περιγραφή
Στην ενότητα γίνεται παρουσίαση του ορισμού, τις μορφές, έρευνες που αφορούν την έμφυλη
βία στο σχολείο και στο εργασιακό περιβάλλον. Η
έμφυληβίαείναιμιακατάφωρηπαραβίασηανθρωπίνωνδικαιωμάτων με
διάφορεςσοβαρέςεπιπτώσειςστηνευρύτερηζωή μιαςκοινότηταςκαιέναευρύ
φάσμαεπιπτώσεωνστησωματική, σεξουαλική, αναπαραγωγική καιψυχική ζωή
όλωντωνεμπλεκομένων, είτεαφορά τουςάνδρες, είτετιςγυναίκες.
Ηέμφυληβίαείναιέναςγενικόςόροςπουαφορά κάθεδιάκρισηή βλαπτική συμπεριφορά
πουστρέφεταιεναντίοντόσοτωνγυναικώνόσοκαιτωνανδρών, εξαιτίαςτουκοινωνικού τουφύλουή
σεξουαλικού τουπροσανατολισμού καιπλήττειπερισσότερο τις γυναίκεςκαιτακορίτσια,
λόγωτηςυποδεέστερηςθέσης τους στην κοινωνία. Φορείςεκδήλωσηςτηςβίαςμπορεί
ναείναιμέλητηςοικογένειαςή τηςκοινότητας,
καθώςκαιάτομαπουενεργούν«εκμέρους»πολιτισμικών, θρησκευτικώνή κρατικώνθεσμών.
ΣύμφωναμετηΣκλάβου (2008: 43), έμφυληβίαορίζεταιηβίαπουασκείταιστιςγυναίκεςαπό
τοσύντροφότουςκαιμπορεί ναονομαστεί καιενδοοικογενειακή καικρυφή βία.
Διδακτική Ενότητα 6
Τίτλος Ρητορική μίσους
Περιγραφή
Ρητορική μίσους είναι η ομιλία που προσβάλλει ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση
χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία, η φυλή, η αναπηρία ή
σεξουαλικός προσανατολισμός του. Η ρητορική μίσους μπορεί να προκαλέσει άμεσες και
έμμεσες επιπτώσεις στην ψυχολογική ευεξία των ατόμων, βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα. Τα θύματα της ρητορικής μίσους μπορεί να παρουσιάζουν χαμηλή
αυτοεκτίμηση, μπορεί να αισθάνονται μοναξιά αισθήματα φόβου και ανασφάλειας.
Παραβιάζεται και η ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους.
Διδακτική Ενότητα 7
Τίτλος Ομοφοβικό και τρανσφοβικό εκφοβισμό στο σχολείο και ΛΟΑΤ+ μαθητές
Περιγραφή
Ο ομοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισμός γίνεται όλο και πιο ορατός στα σχολεία και τόσο
το προσωπικό του σχολείου όσο και τα παιδιά συχνά γίνονται μάρτυρες περιστατικών
εκφοβισμού βάσει διαφορετικής σεξουαλικής ταυτότητας και ταυτότητας φύλου. Οι
επαγγελματίες αναφέρουν ότι αδυνατούν να καταπολεμήσουν την ομοφοβική και την
3
τρανσφοβική εκφοβιστική συμπεριφορά στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Η
συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με
τον ομοφοβικό και τρανσφοβικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον και στην ενίσχυση της
πρόληψης και καταπολέμησης ομοφοβικών και τρανσφοβικών συμπεριφορών, καθώς και
διακρίσεων που αναπαράγονται στη βάση της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού
προσανατολισμού.
Διδακτική Ενότητα 8
Τίτλος Ομοφοβικός ηλεκτρονικός εκφοβισμός και ΛΟΑΤ+ άτομα
Περιγραφή
Στη παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε την έννοια του ηλεκτρονικού εκφοβισμού ΛΟΑΤ+
ατόμων όπου συμβαίνει όταν το θύμα της αρνητικής συμπεριφοράς είναι ΛΟΑΤΙ+ άτομο, ή η
ΛΟΑΤ+ κοινότητα γενικότερα.. Μπορεί επίσης να εκδηλωθεί όταν το θύμα απλά θεωρείται
ΛΟΑΤ+, χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι. Με άλλα λόγια, ο κύριος λόγος της παρενόχλησης είναι ο
σεξουαλικός προσανατολισμός ή η έμφυλη ταυτότητα του θύματος. Θα αναλυθούν επίσης οι
μορφές που συναντάμε, θα αναφερθούν κάποια παραδείγματα ηλεκτρονικού εκφοβισμού
ΛΟΑΤ+ ατόμων και τέλος θα συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου
Διδακτική Ενότητα 9
Τίτλος Δεξιότητες διαχείρισης περιστατικών ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού
Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν οι επιμορφούμενοι ικανοί στο να διαχειρίζονται
περιστατικά ομοφοβικού ή τρανσφοβικού εκφοβισμού και στο σχολικό περιβάλλον.
Διδακτική Ενότητα 10
Τίτλος Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Συμπερίληψη στο σχολείο
Περιγραφή
Στην Ελλάδα, τα ΛΟΑΤ+ άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα στο ενδοσχολικό και
ενδοπανεπιστημιακό περιβάλλον. Αφ’ ενός η ελλιπής ενημέρωση και αφ’ ετέρου η απουσία
του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου δημιουργούν ένα κλίμα εχθρικό απέναντί τους. Το
σχολείο δεν είναι προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει την «ετερότητα». Οι εκπαιδευτικοί
συχνά δε διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για το θέμα της έμφυλης ταυτότητας για να
μπορέσουν να στηρίξουν τα άτομα ως προς την έκφραση τους
Διδακτική Ενότητα 11
Τίτλος Συμβουλευτική γονέων και υποστηρικτικό περιβάλλον.
3
Περιγραφή
Η γονεϊκή αποδοχή της ΛΟΑΤ+ κοινότητας είναι σημαντική για τα άτομα. Η προσδοκία του
γονιού εμφανίζεται πριν τη γέννηση του παιδιού. Τότε που το φαντασιώνει και το περιεχόμενο
αυτής της φαντασίωσης εμπλέκεται στην παιδαγωγική που θα ακολουθήσει αργότερα με βάση
το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο του ατόμου.
Διδακτική Ενότητα 12
Τίτλος Συγγραφή επιστημονικής εργασίας
Περιγραφή Η συγγραφή της Επιστημονικής εργασίας δίνει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους να
επιλέξουν μεταξύ οργάνωσης μικροδιδασκαλίας βασισμένη στις αρχές της εκπαίδευσης
ενηλίκων ή προσομοίωσης συμβουλευτικής – διερευνητικής συνέντευξης με παιδιά. Τόσο
οι αρχές τις μικροδιδασκαλίας όσο και τα κριτήρια προσομοίωσης θα διευκρινιστούν με
τη μελέτη ψηφιακού υλικού και συγκεκριμένων οδηγιών. Η μελέτη του υλικού και η
συγγραφή των παραπάνω ασκήσεων πιστώνει 40 διδακτικές ώρες. Παράλληλα δίνεται η
δυνατότητα σε επιμορφούμενους που ήδη εργάζονται σε σχετικούς φορείς να συντάξουν
απολογιστική έκθεση περιγραφής και αξιολόγησης του φορέα και τους εκπαιδευτικού ή
συμβουλευτικού του έργου.
6. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή οδηγεί στην απώλεια της
ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή διδάκτρων.
Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.
7. ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1
έως 3 μήνες από την περάτωση των σπουδών.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν πραγματοποιηθεί το
πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή της αίτησης παραιτείσθε από
κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή.
2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που είναι
διαθέσιμα είναι τo ακόλουθο info@keklidia.gr. Για να
μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να αναγράφονται τα
εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και κύκλος σπουδών (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική
Αγωγή, Η’ Κύκλος). Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.
3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των
διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
3
4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές πιστωτικές μονάδες (Ecvet) και ο χρόνος
αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών και οικονομικών
ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την
ολοκλήρωση του προγράμματος.
5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της προκήρυξης ανάλογα
με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι κατ´ ουδένα τρόπο
δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να ληφθούν από
τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της διατήρησης των
προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησης τους για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.
8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των κανόνων καλής
συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί
να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή
οποιασδήποτε βεβαίωσης.
9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το πρόγραμμα χωρίς
κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.
10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα πλαίσια των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου προστατεύεται από copyright
και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές κυρώσεις.
11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να αναρτώνται υπό
μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες ομάδες δικτύωσης.
Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης και λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενωναπαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.
12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας θεωρείται αυτονόητη
και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την
παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους
διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να
επηρεάσουν την ποιότητα των προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη
φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.
13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται,
μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή
βεβαίωσης.
3
14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας προσφέρουν διάφορα προνόμια στους σπουδαστές τους,
όπως έκπτωση εως 50% σε ένα επόμενο ετήσιο πρόγραμμα ή δωρεάν επιμορφώσεις σε διάφορους
τομείς. Κάθε επιμορφούμενος δικαιούται μια φορά την ειδική αυτή μεταχείριση.
15. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε πρόβλημα, που
φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αρκεί
α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας
β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων

Περισσότερα Άρθρα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών για την απόκτηση  γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.   Πιστοποίηση  στα προαναφερθέντα  που

LIDIA EDU- TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project

TEAMWORK FOR DIVERSITY ERASMUS+ KA-151 Youth Project  Ο Εκπαιδευτικός Φορέας Λυδία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus plus, έρχεται να παρακινήσει 6 νέους, ηλικίας

Έναρξη Τμημάτων Γραφής και Ανάγνωσης Braille !!

Ανακοινώνουμε την Έναρξη Τμημάτων Γραφής και Ανάγνωσης Braille!! Έναρξη μαθημάτων : 03/10/2022 Δηλώστε το Ενδιαφέρον σας! https://lidia.edu.gr/seminar-braille/ Συνολικό Κόστος : 260€ Με Πιστοποίηση Τα δίδακτρα